donderdag 24 februari 2011

Gods Woord spreekt voor zich

Volg de weg...
De inspiratie voor de overdenkingen op mijn blogs komt vaak 's morgens vroeg, tijdens mijn bijbelstudie. Ik lees momenteel de engelse NIV bijbel en vanuit dat perspectief schrijf ik mijn engelstalige blog. De volgende stap is meestal het vrij vertalen van die overdenkingen voor deze blog en soms... soms lukt dat gewoonweg niet. Ik moet eerlijk toegeven dat ik er echt wel eens van baal dat het lang niet altijd mogelijk is om gedachten in het engels zondermeer om te zetten in het nederlands. Natuurlijk kan ik iets totaal anders op m'n nederlandse blog schrijven, maar velen van jullie lezen beide blogs en ik wil er graag een balans in houden.

Zo zat ik dus vanmorgen te dubben wat ik zou doen met mijn aantekeningen bij Kolossenzen 2:6-10. En weet je wat? Ik heb besloten er deze keer geen woorden van Marja aan toe te voegen, want eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Gods Woord spreekt voor zich:

Volg de weg van Christus Jezus,
nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.
Blijf in Hem geworteld en gegrondvest,
houd vast aan het geloof dat u geleerd is
en wees vervuld van dankbaarheid.
Wees op uw hoede
en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieen
die op menselijke tradities zijn gebaseerd
en zich richten op de machten van de wereld
en niet op Christus.
Want in Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
en omdat u een bent met Hem,
het hoofd van alle machten en krachten,
bent ook u van die volheid vervuld.

vrijdag 18 februari 2011

Rust in een onrustige wereld!

Over bijbelse weidegrond...
Tijdens het werken aan mijn nieuwste boek GRACE OF GIVING heb ik langdurig stilgestaan bij Johannes 10, het verhaal van de goede herder. Johannes 10:10 is uiteindelijk de basis geworden voor het boek. Tijdens die studie werd mijn aandacht echter ook steeds getrokken door het negende vers, Jezus zegt daarin:
Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.
Dat in en uit lopen, dat verbaasde mij. Als je eenmaal bij de Here Jezus hoort ga je toch niet heen en weer lopen? Terug willen naar je oude leven is als het verlangen van de Israelieten om terug te gaan naar de slavernij in Egypte, om de eenvoudige reden dat het vlees daar beter was. Nee, dat in en uit lopen moet iets anders betekenen.

Alleen door geloof in Jezus Christus en de genade van God kan een mens gered worden, dat wil zeggen: gered worden van zonde en dood. We ontvangen een eeuwig leven in Hem en treden zijn Koninkrijk binnen. Zijn Koninkrijk kun je niet zien, het is een onzichtbare dimensie waarin God's wil openbaar wordt. De Bijbel zegt dat het Koninkrijk zich nabij of in ons bevindt (Lucas 17:21). Ondanks het feit dat wij leven en bewegen in dat geestelijke Koninkrijk, bevinden we ons nog steeds in de wereld. In de wereld, maar niet van de wereld! Juist om die reden is het mogelijk dat we binnen mogen komen bij God en vervolgens bemoedigd en versterkt weer naar buiten gaan, de wereld in. Als inwoner van Zijn Koninkrijk kunnen we zelfs weidegrond vinden in een wereld die geen rustpunt meer lijkt te kennen. In Psalm 23 staat het zo mooi, De Heer is mijn herder... Hij laat mij rusten in groene weiden... Een prachtige verwijzing naar de woorden van Jezus in het tiende hoofdstuk van Johannes. Ondanks oorlogen, geweld, en politieke onrust is het mogelijk in deze wereld te wonen en tegelijkertijd vrede te ervaren. Verderop in het evangelie van Johannes zegt Jezus: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen! (Johannes 16:33).

Houd moed! Een prettig weekend toegewenst en vergeet niet anderen uit te nodigen op je weidegrond! Misschien kunnen zij dan iets proeven van de vrede die alleen de Herder kan geven!

dinsdag 15 februari 2011

Te gast bij Life Lessons

He, wat leuk! Vandaag ben ik te gast bij Life Lessons, een blog die ik altijd graag lees. Het interview is in het engels, maar laat dat je er niet van weerhouden een kijkje te nemen op Maria's blog en haar de groeten uit Nederland te doen!

zaterdag 12 februari 2011

Ter herinnering...

We hebben het nodig om continue in verwondering te blijven...
Ik houd van woorden en letters, van schrijven en lezen, maar het allermeest houd ik van Gods Woord. Mijn Bijbel is een werboek geworden, vol met aantekeningen, kleuren, strepen, uitroeptekens en vragen. Het gebeurt regelmatig dat tijdens het lezen bepaalde woorden als het ware uit de bladzijde springen en ik weet dat de Heilige Geest me dan iets wil laten zien. Zo zat ik onlangs 2 Petrus 1:12-15 te lezen en in mijn engelse bijbel sprongen drie woorden eruit: remind, refresh en remember. Prachtige woorden die alledrie met een R beginnen en dus makkelijk te onthouden zijn. Petrus sprak tegen de gelovigen en riep hen op om toch vooral hun roeping, hun nieuwe leven in Jezus Christus, waar te maken. In het nederlands staat er:
Daarom zal ik u hieraan herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf... en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen.
Haha, het is wel duidelijk dat het nederlands meer een beschrijvende taal is in tegenstelling tot het engels waarin een enkel woord soms voldoende is. Als ik die woorden van Petrus persoonlijk maak en kijk wat dat betekent in mijn eigen leven, kom ik tot de volgende conclusie:
  • Het is goed om steeds weer herinnerd te worden aan de dingen die we reeds geleerd hebben. Jezus zegt in Johannes 14:26, De Heilige Geest zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
  • Het is goed om elkaar steeds opnieuw de dingen die betrekking hebben op ons leven in Jezus Christus onder de aandacht te brengen, opdat we wakker blijven!
  • Het is goed om ons er voor in te zetten deze dingen steeds weer voor de geest te halen. In Psalm 77:12 staat, ik denk terug aan de daden van de Heer, ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. We moeten ons bewust Gods grootheid voor de geest halen!
Uit de woorden van Petrus blijkt dat we de basis voor ons geloof nooit te vaak of te veel kunnen horen. We hebben het nodig om continue in verwondering te blijven. Daarom is het zo belangrijk iedere dag in Zijn Woord te lezen, iedere dag naar de Heilige Geest te luisteren en iedere dag elkaar aan te wakkeren!

donderdag 3 februari 2011

Facebook account geblokkeerd

Eergisteren kwam ik tot de ontdekking dat mijn Facebook account geblokkeerd is. Volgens het Facebook team  is een hacker er vandoor gegaan met mijn gegevens en heeft rare boodschappen gestuurd naar mijn vrienden. Ik kan het zelf verder niet nagaan want ik heb geen toegang meer tot Facebook, erg lastig en een heel vervelende situatie dus. Heeft iemand van jullie dit wel eens meegemaakt?