dinsdag 25 augustus 2015

M = Mens

Op mijn zomervakantieleesplankje staat M voor Mens.

Ja, de mens die een zooitje van deze wereld maakt, de mens die God vervloekt en de mens die zichzelf boven God verheven heeft.... die mens.

De Bijbel zegt dat God de mens maakte naar Zijn eigen beeld. Hij koos daarbij ook voor twee verschillende geslachten, mannelijk en vrouwelijk: En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen (Genesis 1:27).

Wat een eer om gemaakt zijn naar het beeld van een drie-enig God (Vader, Zoon en Geest en toch één God) en zowel als man en als vrouw op Hem te lijken (Geest, ziel en lichaam en toch één mens). David schreef over de schepping van de mens: Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel (Psalm 139:14).

Diezelfde David leefde in grote verwondering over de nietigheid van de mens tegenover de grootsheid van God, maar erkende zeker ook Gods bedoeling met de schepping van de mensWat is toch de mens dat u om hem geeft, wat betekent hij dat u voor hem zorgt? U hebt hem weinig minder dan een god gemaakt, hem met glorie en eer gekroond. U laat hem heersen over alles wat u gemaakt hebt, alles hebt u aan zijn voeten gelegd... (Psalm 8:5-7).

God schiep de mens en gaf hem de aarde als woongebied. Als je wel eens in andere landen komt, kun je zien hoe elk volk zich een plekje eigen maakt... soms met geweld, maar dat zou niet nodig moeten zijn. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald (Handelingen 17:26).

Door de hele geschiedenis heen is te zien dat de mens nogal eens naast zijn/haar schoenen gaat lopen en denkt de dingen beter te kunnen dan God. Dat noemt de Bijbel ongehoorzaamheid of zonde. Alle mensen hebben gezondigd, maar er is ook voor iedereen vergeving! In Romeinen 5:19 staat het vrij eenvoudig beschreven: Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.

Die 'ene mens' is de Redder van de wereld, de Zoon van God, ons grote voorbeeld, Jezus Christus!

vrijdag 21 augustus 2015

L = Liefde

Op mijn zomervakantieleesplankje staat L voor Liefde.

Liefde. Waar denken we dan aan? Beetje aardig zijn voor elkaar, tolerantie, verliefdheid, moederliefde, liefdadigheid...?

We hebben heel snel de neiging te denken aan die vormen van menselijke liefde, maar Bijbelse liefde is bovennatuurlijke liefde. Dat is geen verliefdheid, geen gevoel, dat is liefde als keus.

God heeft die keus gemaakt: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Hij demonstreert daarmee de mooiste én moeilijkste liefde die er is, dat is:
  • je naaste liefhebben als jezelf
  • je vijanden liefhebben en zegenen
  • liefhebben wie je vervolgen
  • liefhebben tot in de dood
Die hartverscheurende liefde wil Hij doorgeven aan de mensheid, aan jou en mij. Als we om ons heen kijken lijkt het onmogelijk om God en elkaar zo te behandelen.... maar de Bijbel zegt ook: liefde faalt nooit!

Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden (1 Johannes 4:7-10).

De grote verandering begint met onze acceptatie van Zijn liefde!

maandag 17 augustus 2015

K = Koninkrijk

Op mijn zomervakantieleesplankje staat K voor Koninkrijk.

En dan heb ik het niet over het Koninkrijk der Nederlanden, maar over het Koninkrijk van God! Jezus sprak er veel en vaak over.

Na Zijn opstanding uit de dood werd die boodschap dringender. In Handelingen 1:3 staat over Jezus geschreven, Gedurende veertig dagen is hij in hun [de apostelen] midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Veertig dagen? Er valt nogal wat over te zeggen dus...

In de Bijbel worden de termen Het Koninkrijk van de hemel en het Koninkrijk van God door elkaar heen gebruikt en soms wordt kortweg gesproken over het Koninkrijk. Laten we eens kijken wat het niet is:
  • Het is geen natuurlijk koninkrijk, geen plaats of land. Het is een geestelijke dimensie waarin God’s wil regeert. Jezus zei, Mijn Koninkrijk is niet van hier (Johannes 18:36) en laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden (Matteus 6:10).
  • Het is geen zaak van onze dagelijkse natuurlijke noden. Het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest (Romeinen 14:17).
  • Het is geen theorie of theologie. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (1 Corinthiers 4:20).
De gedachte heerst dat het Koninkrijk een toekomstige bestemming is. Maar Jezus vertelt ons dat we het Koninkrijk boven alles eerst moeten zoeken (Mattheus 6:33). Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is? Dit is een vraag die de schriftgeleerden en theologen uit Jezus’ tijd ook stelden. Jezus vertelde hen, Het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! (Lucas 17:20). Waar is het dan wel?

Jezus gaat verder... Het Koninkrijk Gods is bij u (Lucas 17:21). Nou, daar waren ze sprakeloos over, en velen van ons vandaag de dag nog. Het Koninkrijk van God, Zijn wil op aarde zoals in de hemel, hier bij ons? Sommige vertalingen zeggen, het Koninkrijk ligt binnen uw bereik of is binnenin u... Hoe we er ook naar kijken, het is altijd bereikbaar, het is nooit ver weg voor de gelovigen. Let wel op: er is geen koninkrijk zonder de Koning! Het Koninkrijk van God is alleen dan binnen in je als Jezus daar ook woont. 

Gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht is in ons als we alleen zijn maar ook onder ons als we als gelovigen bij elkaar zijn. We kunnen het Koninkrijk van binnen ervaren, maar het omringt ons ook als we op weg gaan. Jezus gaf ons het Koninkrijk van binnen zodat we naar buiten kunnen gaan om het te verspreiden in een gebroken, vermoeide en belaste wereld.

woensdag 12 augustus 2015

J = Jezus

Op mijn zomervakantieleesplankje staat J voor Jezus.

Jezus is de Zoon van God die als mens naar de aarde kwam. Zijn geboorte werd aangekondigd door een engel die Zijn moeder Maria bezocht: Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen (Lucas 1:31).

De engel sprak natuurlijk geen Nederlands tegen Maria; de naam Jezus is dan ook afgeleid van het Hebreeuwse Jesjoea. Dat is een afkorting van Jehosjoea en betekent de HEER is redding.

Toen Jezus ongeveer dertig jaar was verhuisde hij van Nazaret naar Capernaum (nu nog te vinden in het huidige Israel) en Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (Matteus 4:17).

Tijdens Zijn verblijf op aarde deed Jezus alleen wat Hij de Vader zag doen. In Johannes 5:19 staat het zo, De Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Wat deed Jezus dan? Hij reisde rond, sprak over het Koninkrijk, getuigde van de waarheid, vergaf mensen hun zonden, genas degenen die ziek waren en wekte zelfs mensen, die te vroeg gestorven waren, op uit de dood.

Jezus kwam naar de aarde om de mensheid van zonde te bevrijden door Zijn leven (Zijn bloed) te geven (Openbaring 1:5). Hij werd gemarteld, gekruisigd en gedood. Na drie dagen stond Hij op uit het graf. Hij overwon niet alleen de zonde, maar ook de dood!

Waarom is onze wereld dan nog zo vol zonde, verderf, verdriet en dood? Omdat ieder mens er bewust voor moet kiezen om in Jezus te geloven om zo vergeving, overwinning en bevrijding te kunnen ontvangen. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij/zij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5).

zaterdag 8 augustus 2015

I = Israel

Op mijn zomervakantieleesplankje staat I voor Israel.

Er is geen land ter wereld dat zoveel bekritiseerd wordt als Israel. En dan vooral door mensen die nog nooit een Jood of Arabier uit Israel hebben gesproken, laat staan een bezoekje aan het land hebben gebracht.

Maar goed, wat hebben Christenen eigenlijk met Israel?

Het land Israel is genoemd naar de aartsvader Jacob (zoon van Izak, kleinzoon van Abraham) die in de woestijn een ontmoeting en worsteling met God had. In Genesis 32:29 staat geschreven: Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.

De twaalf zonen van Jakob en hun nakomelingen worden in de Bijbel het volk van Israel genoemd. Daarnaast spreekt de Bijbel ook duidelijk over het land van Israel.  Bijvoorbeeld in Jozua 21:43, Zo schonk de HEER Israël het hele land, zoals hij hun voorouders onder ede beloofd had. De Israëlieten namen het in bezit en gingen er wonen. [De grenzen die God voor ogen heeft staan in Ezechiël 48].

Sindsdien zijn er duizenden jaren voorbij gegaan en de Israelieten zijn door verdrukking, vervolging en ballingschap over de hele wereld verspreid totdat in 1947 een resolutie in de VN met meerderheid van stemmen werd aangenomen die ertoe leidde dat op 15 mei 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. [mijn zoektocht op Google bracht trouwens aan het licht dat deze historische gegevens verwijderd of veranderd zijn! Dat zet te denken...]

Israel en het Joodse volk zijn zo belangrijk omdat uit hen de beloofde Messias is voortgekomen: Jezus Christus, de Redder van de wereld. Veel Christenen zegenen Israel (door voor ze op te komen in gesprekken, door producten te kopen of een vakantie te boeken) omdat God daar heel duidelijk over spreekt (Genesis 12:2-3): Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenenwie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen, gezegend te worden als jij.

maandag 3 augustus 2015

H = Heiligen

Op mijn zomervakantieleesplankje staat H voor Heiligen.

En dan bedoel ik niet de beelden in bijvoorbeeld een Orthodoxe of Katholieke kerk, maar mensen zoals jij en ik die geloven in Jezus Christus.

Het Griekse woordje 'heilig' is ἅγιος ofwel hagios en het betekent apart gezet (voor God). Dat had vroeger betrekking op voorwerpen in de tempel. Nu heeft het veel meer betrekking op mensenlevens...

Heiligen zijn LEVENDE mensen die apart gezet zijn. Dat wil zeggen, die aan de roep van God gehoor hebben gegeven. Het betreft niet slechts een klein selectief groepje brave gelovigen, maar eigenlijk ALLE gelovigen. Paulus schrijft ze veelal zo aan: Aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus (Romeinen 1:7).

God heeft de mensheid uitgekozen (geroepen) om heilig te zijn. Dat wil niet zeggen dat we nooit fouten mogen maken of een saai leven moeten leiden. Integendeel, de heiligen zouden de wereld tot een mooiere plek moeten maken.

De roeping om je leven te heiligen gaat uit naar elk mens. In Kolossenzen 3:12 wordt beschreven wat die heiliging inhoudt: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Mooi he? Wat als we dat allemaal eens zouden gaan begrijpen?