vrijdag 30 oktober 2015

T = Tempel

Op mijn zomervakantieleesplankje staat T voor Tempel.

Een tempel is in de meeste religies een (gebeds)gebouw waarin God of goden vereerd worden. Ook in de Bijbel wordt veel over de tempel in Jeruzalem gesproken, zowel in het Oude als Nieuwe Testament.

Later zijn er over heel de wereld kerken en kathedralen gebouwd met dezelfde achterliggende gedachte: een plaats voor gebed, eredienst, een plaats waar God aanwezig is.

We kunnen God inderdaad 'ervaren' in een tempel of kerk, maar het is niet Zijn verblijfplaats. De Bijbel is daar duidelijk over: Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: “De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?” (Handelingen 7:48-50). 

Inderdaad ja, God kiest ervoor te wonen in een tempel die Hij zelf heeft gemaakt: het menselijk lichaam. Dat is het mooiste gebouw dat er bestaat. Het is een plek door God zelf geschapen, een plek waar Hij heel dicht bij ons kan zijn en wij heel dicht bij Hem. In 2 Korintiërs 6:16 staat het zo: Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.' Dat is God met ons... Immanuel.

Je hoeft niet ver te zoeken om God dichtbij te ervaren. Nodig Hem uit om bij je te komen wonen!

vrijdag 23 oktober 2015

S = Stilte

Op mijn zomervakantieleespankje staat S voor Stilte.

Stilte is in onze luidruchtige wereld, waarin alles en iedereen schreeuwt om aandacht, kostbaarder dan goud.

Het woeden van een grote boze wereld raast om ons mensen heen, waardoor we ons soms heel klein kunnen voelen. Van al dat razen en tieren kunnen we moe en angstig worden... en dan ineens staat daar temidden van die storm de rust en stilte zelf: Jezus Christus. De situatie op het meer van Galilea tweeduizend jaar geleden is zo herkenbaar in onze tijd:

En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep. En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan! En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Matteus 7:24-27)

Het gekke is dat velen naar stilte verlangen, maar er tegelijkertijd bang voor zijn. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig want we kunnen leren om van stilte te genieten. Dat kan bijvoorbeeld door een schrift bij de hand te houden en de woorden die God tot je gaat spreken op te schrijven. Dan wordt stilte ineens weer kostbaar. Helaas is stilte allang niet meer vanzelfsprekend, we moeten het bewust opzoeken, een plek en tijd creëren. De psalmist schrijft (Psalm 131:2),

Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.

Zoek de stilte eens op deze week en luister...

vrijdag 16 oktober 2015

R = Rechtvaardig

Op mijn zomervakantieleespankje staat R voor Rechtvaardig.

De Bijbel zegt: Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één (Romeinen 3:10). Oeps, dat is niet zo mooi. Wat is dat dan precies, rechtvaardig zijn?

Volgens de verschillende woordenboeken is rechtvaardig ook wel: gegrond, billijk, eerlijk, gerecht, gewettigd, terecht deugdzaam, rechtschapen, handelend in overeenstemming met bepaalde ethische beginselen.

Deftige woorden voor een mensheid die een rechtvaardige status probeert te bereiken door een 'goed' mens te zijn, door rituelen uit te voeren, wetten te houden, god in zichzelf te zoeken, gebeden te citeren en met regelmaat gebouwen te bezoeken waarin God zou wonen....

Jezus ziet al dat religieuze getob op zoek naar een schoon geweten aan. In Zijn tijd berispte Hij de schriftgeleerden: U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God (Lukas 16:15). Uit die woorden kunnen we nog steeds een belangrijke les halen.

Een mens kan niet rechtvaardig worden door zijn/haar best te doen voor God (of mensen). Een mens kan alleen rechtvaardig worden door te geloven en erkennen dat Jezus Christus ook voor hem/haar aan het kruis is gestorven. God heeft hem [Jezus] die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden (2 Korintiërs 5:21)

Laten we het alsjeblieft niet ingewikkelder maken! We kunnen totaal vrij zijn van zonde, schuld, schaamte en het zoeken naar erkenning. In Romeinen 10:9-10 staat het zo:

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

vrijdag 2 oktober 2015

Q = Questions

Op mijn zomervakantieleesplankje staat de Q voor Questions.

FAQ, oftewel frequently asked questions. Veelgestelde vragen aan God, die hebben alle mensen. Of ze nu Christen zijn of niet.

Waarom is er zoveel lijden? Waarom laat u dat toe? Waarom doet u hier of daar niks aan? Waarom ervaar ik U niet? etc. etc. Herkenbaar?

Al bladerend door de Bijbel kom ik erachter dat we soms onze mond voorbijpraten door altijd maar diezelfde vragen te stellen. We nemen daarbij de plaats van God zelf in. Het is namelijk God die vragen aan ons stelt!

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder? Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Waarom heb je getwijfeld? Waarom vraag je me naar het goede? Waarom doen jullie niet wat ik zeg?

Op de een of andere manier hebben we de onhebbelijke neiging de Allerhoogste op het matje te roepen voor elke ramp, elke pijn, voor alles wat niet naar onze zin gaat en voor de vele zaken die we met ons beperkte verstand niet kunnen bevatten. Maar als we Zijn Woord bestuderen komen we erachter dat God ook heel veel vragen aan ons stelt.

Het is goed om ook eens over Zijn vragen aan ons na te denken!