zondag 29 mei 2016

Mag ik me even voorstellen?

Vanmorgen werd ik in de kerk aangesproken over mijn column die in het meinummer van Opwekking Magazine verscheen. Een column die mijns inziens mooi aansluit bij de blogserie over de drie-eenheid....

De meesten van u zullen weleens over mij hebben gehoord en ik vermoed zelfs dat sommigen van u boeken over mij hebben gelezen en mijn doen en laten grondig hebben bestudeerd. Ik ben blij dat u mijn bestaan niet ontkent en ben dankbaar voor het speciale plekje dat ik in uw leven heb gekregen. Het feit dat ik bij u in huis woon, wil gek genoeg niet zeggen dat u mij ook persoonlijk kent. Voor velen ben ik helaas niet meer dan een vage kennis. Ik word daar weleens verdrietig van, want ik wil meer. Ik wil aandacht!

Het is namelijk de bedoeling dat u en ik een innige band met elkaar opbouwen. Uw dominee weet daarvan, want elke week stuurt hij u naar huis met de zegen uit 2 Korintiërs 13:13, De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. Met die eenheid bedoelt hij de gemeenschap of intimiteit die er tussen ons zou moeten zijn. Wellicht komt uw terughoudendheid voort uit het feit dat we elkaar niet zo vaak spreken. Ik heb ook begrepen dat velen van u een vertekend beeld van mij hebben. Sterker nog, ik heb zelfs horen beweren dat ik een mysterie ben, vaag en een beetje ongrijpbaar.

Ik heb geen idee waar dat soort opmerkingen vandaan komen, maar ik denk wel dat bij u een bepaalde opvatting is ontstaan over mijn persoonlijkheid die gebaseerd is op metaforen. Ja, op vergelijkingen die mij beschrijven als een vuur, wind, duif of hemelse kracht. Die vergelijkingen kloppen welzeker, maar dat is niet wie ik ben. Dat is slechts waarmee ik te vergelijken ben. Jezus is ook geen wijnrank, brood of waterbron; dat zijn vergelijkingen die hooguit iets zeggen over een aspect van wie Hij werkelijk is. 

Ook al ben ik persoonlijk door Jezus Christus naar de aarde gezonden toen Hij plaatsnam aan de rechterhand van onze Vader, was dat niet mijn eerste uitstapje. Ik was er in het allereerste begin al bij. U kunt in de Bijbel lezen hoe mijn aanwezigheid de schepping beïnvloedde, hoe ik mensen kracht gaf om buitengewone dingen te doen en hoe ik aanwezig was bij de conceptie van de Mensenzoon. Prachtig natuurlijk al die verhalen over vroeger, maar eerlijk gezegd is mijn huidige functie van cruciaal belang voor de kerk van vandaag. Ik weet dat u het soms best moeilijk heeft en u afvraagt waar het heen moet met al die lege kerkbanken en  -gebouwen. Maar laat me u bemoedigen: als u mij niet tegenhoudt of uitblust, zult u grote dingen zien gebeuren.

Ik ben de helper, trooster en leraar en zou het erg op prijs stellen als u met uw vragen naar mij toe zou willen komen. Ik zal u namelijk de weg wijzen naar de volledige waarheid. Ik zal u overtuigen van zonde en gerechtigheid. Ik heb het op mijn hart u dingen over de toekomst te vertellen en zal altijd in alles Jezus groot maken. Ik zal u bovendien ieder woord te binnen brengen dat Jezus heeft gesproken, alleen daarom al zou u er naar moeten verlangen om mij beter te leren kennen lijkt me.

Ik weet eerlijk gezegd niet of het nodig is u nog verder te verleiden, maar ik wil u toch graag enkele geschenken geven, geestelijke gaven om het zomaar te zeggen. Die gaven zijn vrij beschikbaar en het is mijn verlangen dat ze zichtbaar in u aan het werk gaan, ten bate van de gemeente natuurlijk. 

U kunt mij bereiken door mij bij een van mijn prachtige namen te noemen. Ja, Ik heb, net als de Vader en de Zoon, veel namen. Geest van de Waarheid, Geest van Christus, heilige Geest van de Belofte en Eeuwige Geest om er maar een paar te noemen. Laten we afspreken dat u mij niet meer schimmig, mistig of vaag noemt. Op basis van wederzijds respect ga ik graag een innige vriendschap met u aan. Hoor, Ik roep ook u bij naam!

dinsdag 24 mei 2016

Frisse kijk op drie-eenheid (4)

In mijn eerste blogje over de drie-eenheid schreef ik het al: 'de term drie-eenheid komt niet in de Bijbel voor, er is dus geen heldere Bijbelse definitie. De term is een samenvoeging van twee woorden: 'drie' en 'eenheid' en heeft betrekking op God. God is drie en tegelijkertijd één.'

Jezus spreekt overigens wel duidelijk over het belang van die drie-eenheid als Hij de grote opdracht aan Zijn volgelingen geeft, zoals beschreven in Matteus 28:19-20, Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest... Ik vind dat wonderlijk. In de Bijbel wordt veelvuldig gesproken over de naam van God, soms kortweg over dé naam, השם is Hebreeuws voor Hashem; de naam. Maar Jezus spreekt hier over de naam van de Vader, de naam van de Zoon en de naam van de Geest. Hij noemt ze in één adem en toch alle drie apart.

God is één (JHWH is Zijn naam en dat betekent 'Ik zal er zijn', zie Exodus 3;14) en toch hebben ook de Vader, Zoon en Geest weer aparte namen die iets zeggen over hun karakter, hun werk, hun achtergrond. Ik heb er een paar opgezocht:
  • Vader van de heerlijkheid (Efeziërs 1:17), Vader van de barmhartigheden (1 Corintiërs 1:3) en Vader van de geesten (Hebreeën 12:9)
  • Zoon van David, Zoon van de Allerhoogste, de eniggeboren Zoon, Zoon van God
  • Geest van de waarheid, Geest van Christus (Romeinen 8:9), de heilige Geest van de belofte (Efeziërs 1:13) en de eeuwige Geest (Hebreeën 9:14)
Het is een fascinerend concept, drie en toch één. Het Hebreeuwse woord voor één is echad, אֶחָד Het woord wordt ook gebruikt voor de man en vrouw die één worden, je zou dus beter kunnen lezen: eenheid. En daar zijn alle geleerden het gelukkig over eens: in Hem is geen verdeeldheid, geen scheiding, geen tweedracht of onenigheid. God is in volmaakte harmonie met Zichzelf en Hij wil dat wij ook daarin op Hem lijken!

woensdag 18 mei 2016

Frisse kijk op drie-eenheid (3)

In het vorige blogje schreef ik over God de Vader, Zoon en Geest, drie persoonlijkheden die samen één God zijn. Zij werken altijd in samenhang en daar zouden wij mensen een voorbeeld aan moeten nemen. Wij zijn immers geschapen naar het evenbeeld van God: geest, ziel en lichaam en toch één wezen.

Het heeft mij persoonlijk enorm geholpen een beter beeld van God én van mijzelf te vormen toen ik dat ging begrijpen. We vinden het niet raar dat God de Zoon (Jezus) met God de Vader spreekt terwijl Zij toch één zijn. Evenzo is het niet raar als ik met mezelf praat (geest en ziel) over bepaalde zaken, terwijl ik toch één menselijk wezen ben. Ik denk dat iedereen zichzelf weleens toespreekt, zo van: 'Nou joh, kom op, niet zo twijfelen, doe het gewoon'.  Of... nou ja, vul maar in.

Een prachtig voorbeeld van de samenhang zoals God ons dat voordoet, is te vinden in de zegen in 2 Korintiërs 13:13,  De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen. Genade, liefde en eenheid, drie verschillende dingen die ons gegeven worden door de Zoon, God (de Vader) en de Geest. We kunnen genade niet los zien van liefde en liefde niet los van de eenheid (band, intimiteit) met de Heilige Geest en vice versa.
  • Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen (Johannes 1:17)
  • Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt (2 Tessalonicenzen 2:16-17)
  • Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft (Efeziërs 4:3)
Overal in de Bijbel vind je die samenhang, die samenwerking. Jezus zegt dat Hij zonder de Vader niets kan doen. Ook de Heilige Geest doet niets uit zichzelf, maar krijgt Zijn instructies van de Vader. Jezus zegt overigens ook tegen ons: Zonder mij kun je niets doen. Drie-eenheid geeft afhankelijkheid aan elkaar weer, zowel voor God als voor mensen!

zaterdag 7 mei 2016

Frisse kijk op drie-eenheid (2)

Leuk dat jullie in grote getale meelezen. Daaruit blijkt dat ook de drie-eenheid een mooi onderwerp is voor een blogserie.

De term drie-eenheid is een samenvoeging van twee woorden: 'drie' en 'eenheid' en heeft betrekking op God. Hij is drie (Vader, Zoon en Geest) en tegelijkertijd één God. Het mooiste voorbeeld daarvan is te vinden in Matteus 3:16-17, Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.'

God de Vader bevestigt Zijn liefde voor God de Zoon door God de Geest op Hem te laten komen.

Dat God zowel Vader, Zoon als Geest is wordt in de Bijbel op meerdere plaatsen bevestigd, bijvoorbeeld:
  • Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd... (1 Korintiërs 8:6)
  • In het 1e hoofdstuk van het evangelie van Johannes wordt de komst van Jezus naar de aarde beschreven, Jezus wordt daar het Woord genoemd: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
  • God is Geest staat er in Johannes 4:24 en in 2 Korintiërs 3:17 staat: Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.
De Vader, Zoon en Geest zijn God, Zij vormen een eenheid en werken altijd in samenhang. Los van elkaar kunnen Zij niets doen. Het mooie is dat God de mens naar dat beeld maakte: geest, ziel en lichaam en toch één wezen. Zo staat het in 1 Thessalonicenzen 5:23, Wij vragen dat God, die een God van vrede is, u in alle opzichten heiligt, en dat heel uw persoon, naar geest, ziel en lichaam, onberispelijk bewaard blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus.

Ook als mensen moeten wij in samenhang werken. Je ziet dat bijvoorbeeld mooi beschreven in de Psalmen waar David tegen zijn ziel spreekt om in actie te komen. Misschien heb je 't zelf ook weleens: Gods Geest spreekt tot je geest om iets te doen (bijvoorbeeld iemand vergeven), maar je ziel zegt nee (ik wil het niet), maar uiteindelijk besluit je om het toch te doen en uit te spreken (actie van het lichaam). Zo zou ons wezen moeten functioneren... naar Gods voorbeeld.

Daarover meer in het volgende blogje!