woensdag 28 november 2012

Je vrijheid vasthouden (4)

In de voorgaande blog posts hebben we bijbelse vrijheid nader bekeken. Het is Gods bedoeling dat we als Christenen in vrijheid leven. We zijn geen slaven meer en moeten ons ook geen slavenjuk meer op laten leggen... door niets of niemand. Vrijheid betekent niet dat we kunnen doen en zeggen wat we maar willen (dat is anarchie), maar vrijheid is vrij zijn van zonde, schuld en schaamte (en dus ook van alle fysieke en psychische problemen die daar veelal het gevolg van zijn). Die vrijheid is alleen beschikbaar door genade en geloof in Jezus Christus.

Bijbelse vrijheid is tevens de vrijheid om te kiezen. In Galaten 5:1 staat: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Het is dus blijkbaar mogelijk om weer opnieuw onder een slavenjuk te komen. In 2 Petrus 2:19 staat heel duidelijk: want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf. Laten we onszelf eens eerlijk afvragen waar ons leven door beheerst wordt: zorgen, angst, depressie, ziekte, verslaving? Het is de bedoeling dat wij in vrijheid leven, dat we van niets of niemand een slaaf zijn. Paulus reikt de sleutel aan; houd dus stand. Met andere woorden: bescherm je vrijheid, sta op de bres voor je vrijheid, want de dief komt om te roven, te slachten en te vernietigen. Laat ik het zo zeggen: de vrijheid die Jezus geeft is zijn belofte, die vrijheid vasthouden is onze verantwoordelijkheid. God heeft ons daartoe geschapen met een vrije wil. Welke keuzes kunnen we maken om onze vrijheid te beschermen?

Eigenlijk betekent 'de juiste keuzes maken' een heilig leven leiden. Vroeger dacht ik dat heilige mensen saaie mensen waren, we riepen ze na: heilig boontje! Maar gelukkig heb ik inmiddels geleerd dat heilig leven betekent dat ik keuzes moet maken: eenmaal voor Jezus Christus en daarna dagelijks tussen wat mijn menselijke natuur (ook wel 'het vlees' genoemd) wil en wat de Heilige Geest wil. De Heilige Geest leeft in ons en spreekt steeds tot ons, maar heel vaak zijn wij  niet zo goed in luisteren. Als je daar ook moeite mee hebt kan het enorm helpen om andere geluiden uit te zetten (computer, televisie, radio, altijd maar praten of zelfs lezen...) Leer luisteren in stilte.

De keuze om heilig te leven is tweevoudig:
 1. We moeten bewust afstand nemen van zonde, en
 2. We moeten bewust toenadering zoeken tot God
Afstand nemen van zonde betekent: niet doen wat iedereen doet, niet meelopen, nee zeggen waar nodig, niet gedachtenloos handelen, maar vragen om leiding en luisteren. Toenadering zoeken tot God kunnen we doen met ons hart (gebed), onze ziel (muziek, aanbidding), ons verstand (het Woord bestuderen) en onze kracht (dienstbaar zijn). We hebben allemaal de vrijheid om die keuze te maken, elke dag!

In de volgende post gaan we verder in op vrijheid van schuld en schaamte.

dinsdag 20 november 2012

Je vrijheid vasthouden (3)

In deze serie kijken we als het ware door een vergrootglas naar de vrijheid, zoals genoemd in Galaten 5:1: Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Uit de reacties op de vorige post blijkt wel dat het nog niet zo'n eenvoudige opgave is om te beschrijven wat echte vrijheid voor ieder persoonlijk betekent. Als je een verslaving hebt wil je daar misschien graag vrij van zijn. Als je ziek bent wil je wellicht vrij komen van pijn. Als je gedachten door angsten en zorgen worden beheerst wil je graag vrij zijn om andere dingen te denken. Nou ja, noem maar op... Werelds gezien kunnen we allemaal een eigen definitie van vrijheid geven, afhankelijk van onze persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld aan een groep jongelui vragen om een definitie van vrijheid te geven, krijgen we heel andere antwoorden dan wanneer we diezelfde vraag voorleggen aan een groep oudere mensen. Voor jongeren betekent vrijheid meestal: doen waar je zin in hebt, zeggen wat je wilt, leven zonder regels. Dat is vrijheid zoals de wereld het voorspiegelt, maar als je even nadenkt weet je in je hart dat dat geen echte vrijheid is, dat is anarchie (ordeloze toestand, chaos, situatie waarin niemand de leiding heeft).

Bijbelse vrijheid is heel wat anders; dat is vrij zijn van zonden, van schuld en schaamte, maar ook vrij om keuzes te maken. Wij zijn namelijk geschapen met een vrije wil, God heeft de vrijheid om keuzes te maken in ieder mens gelegd, of je nu Christen bent of niet. De vrijheid van zonde, schuld en schaamte echter, kunnen we alleen ontvangen door in Jezus Christus te geloven en Hem te vragen in ons te komen wonen met zijn Heilige Geest. Vraag me niet waarom dat zo is, God heeft het zo bepaald en ik kan daar niets aan toevoegen of veranderen. De Bijbel houdt het simpel met een hele mooie belofte: Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn (Johannes 8:36). Wie wil dat nou niet, denk ik dan...

Werkelijk vrij zijn en vrij blijven... Dat begint met kiezen voor Jezus. We hebben allemaal de vrijheid om die keuze te maken. Niemand kan een ander daartoe dwingen, maar we kunnen een ander wel aanmoedigen om het te doen! Als je ernaar verlangt om werkelijk vrij te zijn, vraag dan of Jezus in je hart wil komen wonen. Ingewikkelder is het echt niet. Daarna is het onze verantwoordelijkheid om die vrijheid vast te houden. Daarover meer in de volgende post.

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen (Titus 2:14)

woensdag 14 november 2012

Je vrijheid vasthouden (2)

Elke keer als ik een nieuwe serie op deze blog begin, is het weer spannend om te zien of het onderwerp aanslaat. Nieuwsgierig heb ik ook nu weer na een paar dagen de blog statistieken bekeken en tot mijn vreugde zie ik dat er veel mensen meelezen. Fijn!

We gaan de vrijheid waarover de Bijbel spreekt nader bekijken. Wat houdt die vrijheid in en, om het praktisch te maken, hoe houden we die vrijheid vast? De basistekst die ik daarbij wil gebruiken staat in Galaten 5:1, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 

Uit bovenstaande tekst blijkt duidelijk dat het Christus is die ons vrijheid verschaft; dus niet je baas, je geld, vakantie, therapie of medicijnen. Eigenlijk maakt het niet uit over welk onderwerp we na willen denken, alles begint bij Jezus. Alles begint bij het centraal stellen van Hem in ons leven, in ons denken en doen. Het lijkt me goed deze serie te beginnen met een proclamatie, een 'statement' zeg maar, van wie Hij is. Lees het gerust hardop mee:

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon. 
Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer. 

Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem. 
Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 
Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen. (Colossenzen1 :15-19).

Jezus is dus niet zomaar iemand over wie we praten, over wie we lezen of over wie we liedjes zingen, Hij is de Zoon van de levende God die in ons wil leven met zijn Heilige Geest. Daarmee maakt Hij ons lichaam tot zijn tempel, tot zijn huis... een plek waar Hij graag woont. Nou wil niemand graag in een gevangenis wonen, wij niet en Hij dus ook niet! Daarom biedt Jezus vrijheid aan, echte vrijheid, en Hij wil dat wij in vrijheid blijven leven. Helaas gaat dat niet vanzelf. Heel vaak bevinden we ons (ongemerkt) toch weer in de ban van zonde, ziekte en/of zorgen... Je vrijheid koesteren en bewaren begint bij het besef wat die vrijheid precies inhoudt.

Als je echt serieus over dit thema na wilt denken is het zeker nuttig om voor jezelf eens op te schrijven wat echte vrijheid voor jou persoonljk betekent.
In de volgende post zullen we de wereldse vrijheid eens tegenover de bijbelse vrijheid zetten.

vrijdag 9 november 2012

Je vrijheid vasthouden (1)

Eind september hebben Jan en ik, tijdens een conferentie in Duitsland, gesproken over het thema VRIJHEID. Een week later deelden we datzelfde thema tijdens een jongerenweekend in Belgie. De reacties op de verschillende sessies die we over dit thema hielden, waren zeer positief, soms verrassend en ook wel ontroerend. Eén ding werd wel duidelijk:  het is helemaal niet vanzelfsprekend dat een Christen in vrjiheid leeft.

Graag wil ik op deze blog het thema VRIJHEID nader bekijken. Ik zal proberen korte, leesbare en begrijpelijke samenvattingen te geven van de vijf sessies waaruit zo'n conferentie is opgebouwd.
De tekst die we als rode draad en grondlegger voor dit thema hebben gebruikt is te vinden in Galaten 5:1, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Een opvallende tekst. In eerste instantie denk je: ja, duhhh... logisch toch? Jezus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Het lijkt bijna een onnodige uitleg. Maar als we verder lezen wordt duidelijk dat het 'in vrijheid leven' niet een vanzelfsprekendheid is; we kunnen blijkbaar opnieuw onder een slavenjuk komen.

Misschien heb je het idee dat slavernij niet iets van deze tijd is. Misschien denk je bij slavernij aan verslaving... misschien heb je er helemaal geen idee bij. Maar als we goed om ons heen kijken, zien we miljoenen mensen die een slaaf zijn van
 • geld (maakt niet uit of je te kort of in overvloed hebt),
 • goedkeuring (altijd maar iedereen willen 'pleasen'),
 • macht (altijd maar willen manipuleren en intimideren, of juist daaronder lijden),
 • wetten en regels (en deze boven het Levende Woord stellen)
 • angst en zorgen (je wilt wel anders denken, maar het gaat niet),
 • ziektes en gebreken (je verlangt naar genezing, maar het komt maar niet),
 • televisie (kijken naar dingen die je niet wilt zien)
 • fantasie (leven in een droomwereld die strookt met de werkelijkheid)
 • Nicotine, alcohol, drugs, medicijnen (je vernietigt moedwillig je lichaam)
 • pornografie... nou ja, noem maar op.
Het maakt eigenlijk niet eens uit of je nu Christen, Moslim of Atheist bent, vrijwel niemand ontkomt aan het juk van slavernij dat we ons, vrijwillig en soms onwetend, op laten leggen. Toch is de Bijbel er duidelijk over: het is de bedoeling dat we in vrijheid kunnen leven. We zullen die bijbelse vrijheid eens nader bekijken en ons vervolgens concentreren op  de drie woorden die het eerste en laatste gedeelte van Galaten 5:1 bijeen binden: HOUD DUS STAND.

Ik hoop dat jullie meelezen en bemoedigd zullen worden door de lessen uit de Bijbel, die we vandaag meer nodig hebben dan ooit!

zaterdag 3 november 2012

Help, ik zit in de woestijn


Eén van mijn meest gelezen columns gaat over de moeilijke periodes die we in ons geloofsleven kunnen tegenkomen. Periodes waarin God lijkt te zwijgen, waarin we Hem niet ervaren en we ons ver van hem vandaan voelen. Ik heb deze column ook bewust opgenomen in Frisse Kijk omdat ik zeker weet dat lezers er iets in zullen herkennen. Lees maar eens mee...

"Het was me al eerder opgevallen dat ze tijdens het zingen gelaten op haar stoel zat, de moed niet meer had op te staan en enthousiast mee te doen. Iedere week schoof ze onopgemerkt een rij naar achteren, alsof ze meer en meer de anonimiteit wilde opzoeken. Begrijp me niet verkeerd hoor, ze verzuimde geen diensten of zo, maar toch.... ze was er wel en eigenlijk ook niet. Het leek wel of haar gedachten mijlenver van de werkelijkheid waren verwijderd. Ik besloot eens voorzichtig te informeren wat er aan de hand was en na wat aandringen kwam het hoge woord er eindelijk uit: ‘Ik ga door een droge periode heen, het lijkt wel of ik in de woestijn zit!’

De woestijn, vroeg of laat kom je als gelovige tot de ontdekking dat je je daarin bevindt en het gekke is dat je geen idee hebt hoe je er gekomen bent. Trouw lees je in de Bijbel, maar de woorden zeggen je niets, lijken geen gevoelige snaar meer te kunnen raken in je ziel. Je bidt, maar krijgt geen antwoord. Je zingt, maar voelt geen vreugde. Je studeert en mediteert, maar ontvangt geen enkele openbaring. In de woestijn sta je droog en voel je je heel erg alleen terwijl je ergens weet dat God toch naar je omziet, juist in de woestijn (Hosea 13:5).

Bijbels gezien is de woestijn een essentieel onderdeel van het geestlijk leven waar we doorheen gaan om gevormd te worden, om te leren gehoorzamen en te kunnen groeien. Het is een periode waarin we leren volharden en vasthouden aan de principes die we hebben opgeslagen in ons hart. Het is tegelijkertijd een fase waar niemand naar uitkijkt, waar de meesten zich nou niet bepaald op verheugen en, laten we eerlijk zijn, die we liever over zouden willen slaan. Al deze gedachten raasden door mijn hoofd terwijl ik woorden zocht om haar te helpen. Ik wilde geen clichés gebruiken, niet met een afgezaagd excuus komen of haar probleem nonchalant wegwuiven met de mededeling dat ze dan maar naarstig op zoek moest gaan naar water.

Terwijl ik naar haar relaas luisterde, besefte ik ineens dat het woord woestijn onlosmakelijk verbonden is met het woordje oase. Die twee gaan samen als dag en nacht, als licht en donker. Een oase kan zich nergens anders bevinden dan in de woestijn, want dat is nou juist de plaats waar zoiets het hardst nodig is. Het was juist in de woestijn waar Jezus zijn overwinning op satan haalde; juist in de woestijn waar de wonderbaarlijke spijziging plaatsvond. Mozes hoorde duidelijk Gods stem bij de braamstruik, midden in de woestijn, en ook Johannes de Doper hoorde onmiskenbaar Gods stem in de woestijn! Blijkbaar is die dorre, droge woestijnperiode in het geloofsleven ervoor om ons dorstig te maken naar iets nieuws. Het is aan ons hoe we reageren. Koppig en mopperend, zoals de Israelieten, of stellen we ons open voor de leiding van de Geest en beginnen we woorden van leven te spreken, geïnspireerd door Jesaja 32:15; mijn woestijn zal een boomgaard worden, ik mag leven in een oase van vrede. Wellicht kunnen we voortaan over de woestijn spreken als een plaats van vernieuwing. God zei het al in Jesaja 43:18, Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis."

Reacties?