maandag 28 september 2015

P = Profeteren

Op mijn zomervakantieleesplankje staat P voor profeteren.

Profeteren (de gave om geopenbaarde waarheid te communiceren) komt van het Griekse woord προφητεία oftewel prophéteia, profetie. 

Profeteren is niet zozeer de toekomst voorspellen, maar het uitspreken van de gedachten van God (zoals door de Bijbel of de Heilige Geest ingegeven op een bepaald moment).

In 1 Korintiers 14:1 staat, Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie. Vooral naar die van profetie... Hoe kunnen we dat vandaag in vredesnaam praktisch toepassen?

Het profeteren is een gave die de gelovige ertoe in staat stelt om een openbaringswoord van God (die in de hemel is) onder aansporing van de Heilige Geest (die in ons woont) te delen. Dat woord is dus niet een thuis voorbereid preekje of het voorspellen van de toekomst. Profetie is het proclameren van Gods wil en het oproepen en bemoedigen van de gelovigen tot rechtvaardigheid, trouw en volharding.
Enkele weetjes:
  • Het uiten van profetische woorden is nu iets dat iedere gelovige mag en kan doen (Handelingen 2:17).
  • De gave van profetie wordt uitgedeeld zoals God dat wil (1 Korintiers 12:10-11), maar we moeten het wel nastreven (1 Korintiers 14:1).
  • De aanstelling als profeet voor de opbouw van de gemeente gebeurt door God zelf (Efeziers 4:11).
  • Profetische woorden in deze tijd zijn niet langer onfeilbaar (in tegenstelling tot het OT), daarom moeten de woorden altijd worden getest (1 Korintiers 14:29 en 1 Thessalonicenzen 5:20-21).
  • Profeteren is een kwestie van het verstand gebruiken. Eerlijk gezegd is het een van de weinige keren (misschien wel de enige keer) dat de Bijbel zegt dat we onze geest ondergeschikt moeten maken (1 Korintiers 14:32).
Hoe streven we ernaar om te profeteren? Ik denk in de eerste plaats door er om te vragen in gebed en door te bestuderen wat de Bijbel er over zegt. God heeft er altijd naar verlangd en verlangt er nog steeds naar om door mensen zoals jij en ik heen te spreken. Door Zijn geschreven Woord... maar ook LIVE!

vrijdag 18 september 2015

O = Overwinning

Ondanks de regen ga ik vrolijk verder met mijn zomervakantieleesplankje, daarop staat de O voor overwinning.

De wereld is donker en soms lijkt het of het kwaad zal overwinnen. Veel mensen worden verlamd door angst en kunnen alleen nog maar met afgrijzen naar de televisie kijken.

Dat is zeker geen Bijbelse reactie op de dingen die gebeuren. In Romeinen 12:21 staat, Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Eigenlijk kan dit blogje hier al ophouden :) Genoeg gezegd! We kunnen het kwade overwinnen door het goede te doen. Die overwinning behalen we door ons geloof in Jezus Christus. Er is hoop, er is een toekomst, Gods licht zal (door ons heen) helderder schijnen dan ooit.

In 1 Johannes 5:3-4 staat: Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Mooi he? Wij hebben overwinning op de wereld (het kwade) door ons geloof (het goede). Ingewikkelder moeten we het niet maken. Het geloof uit zich in daden. Wat kan jij vandaag doen om het kwade te overwinnen?

Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:5)

Fijn weekend allemaal!

dinsdag 1 september 2015

N = Naam

Op mijn zomervakantieleesplankje staat N voor Naam.

En om precies te zijn voor de Naam boven alle namen. Uiteraard gaat dat niet over de naam die wij aan onze kinderen geven, over onze voornaam, achternaam of doopnaam. Het gaat hier over de naam die God aan zijn Zoon schonk... Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat (Filippenzen 2:9).

Wat is er zo bijzonder aan die naam? Wat is de kracht die daar vanuit gaat? Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ (Filippenzen 2:10) Dat lijkt nu moeilijk voor te stellen misschien, maar op een dag zal iedereen erkennen dat Hij de hoogste God is, de Vredevorst.

De naam van Jezus is de enige naam die de mensheid kan redden. Niet een president, niet een politiek leider, niet een voorzitter van de VN, maar alleen Jezus kan werkelijk verandering brengen: Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’ (Handelingen 4:12).

Alle kracht van hemel en aarde zit in die ene Naam. De kracht om te genezen, de kracht om te getuigen, de kracht te redden en vergeven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het al meer dan tweeduizend jaar in vele landen en onder vele volken verboden is om die Naam te noemen, om over die Naam te spreken of in die Naam te bidden. In Handelingen 4:17-18 staat het zo: Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken. Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over hem te onderrichten.

Door mensen te verbieden die Naam te gebruiken of in die Naam te geloven gaan ze het natuurlijk juist doen! Er zijn wereldwijd inmiddels meer dan twee miljard christenen en het worden er elke dag meer. Zo'n honderd miljoen daarvan worden vervolgd, gemarteld en gedood om hun geloof in die Naam. Ondanks dat weten wij dat alleen die ene Naam eeuwig leven biedt!

Het evangelie van Johannes eindigt met deze woorden: Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.