woensdag 25 november 2015

X = Kruis

Op mijn seizoensoverstijgende zomervakantieleesplankje staat X voor Kruis.

En dan bedoel ik niet het kruisje (x) voor een kus, maar het internationale symbool van het Christendom.

Het kruis staat symbool voor het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God die als mens naar de aarde kwam om het kwaad, de zonde van de mensheid op zich te nemen.

Een gekke ruil als je er over nadenkt. Een heilig God die toenadering zoekt tot een zondige mensheid en zegt: geef Mij je ellende maar, dan geef ik jou mijn vergeving, vrede en verlossing. Dat is in geen enkele andere religie denkbaar. Toch zijn er heel veel mensen die het kruis afwijzen. De apostel Paulus schreef er al over: Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus ... (Filippenzen 3:18).

Maar gelukkig zijn er wereldwijd meer dan twee miljard mensen [bron: Pew Reseacrh Center] voor wie het kruis zoveel meer is dan alleen een symbool... het is de kracht waaruit zij leven. In Kolossenzen 1:20 staat het zo:

Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd en Zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

Daar kan een mens niets aan toevoegen. Geen goede werken, geen gebeden, geen rituelen, geen pelgrimstochten... dat kan een mens alleen maar in dankbaarheid aanvaarden!

vrijdag 20 november 2015

W = Wonderen

Op mijn, inmiddels bijna winterse, zomervakantieleesplankje staat W voor Wonderen.

Wonderen zijn bovennatuurlijke gebeurtenissen die niet door de wetenschap kunnen worden verklaard. In de Bijbel wordt veelvuldig over wonderen geschreven, dat komt omdat de God van de Bijbel een God van wonderen is.

Wie onder de goden is uw gelijke, HEER? Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen? (Exodus 15:11).

In die tijd gaf men God, de schepper van hemel en aarde, de eer die Hem toekomt. De psalmist schreef bijvoorbeeld: Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. (Psalm 72:18).

Hij alleen doet wonderen. Het is daarom wel heel bijzonder dat diezelfde God besloten heeft om in onze tijd ook wonderen door mensen (de gemeente, kerk) heen te doen. Dat is te lezen in 1 Corintiërs 12:28, God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken.

De eerste Christenen zijn ons daarin voorgegaan zoals te lezen valt in Handelingen 2:43, De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Ik durf te zeggen dat wonderen toen aan de orde van de dag waren. Wat mij betreft er is geen enkele reden denkbaar waarom dat nu niet meer zo zou kunnen zijn!

PS: Wellicht is het wel de hoogste tijd dat we de plaatsen gaan erkennen die God toebedeelt aan een gemeente (apostelen, profeten, leraren) in plaats van te blijven vasthouden aan onze eigen aanstellingen (dominees beroepen bijvoorbeeld).

maandag 16 november 2015

V = Vergeving

Op mijn, inmiddels bijna winterse, zomervakantieleesplankje staat V voor Vergeving.

Vergeving is, wellicht op liefde na, de grootste kracht die er bestaat. Een kracht die twee kanten op werkt: we kunnen immers vergeving ontvangen en vergeving schenken.

Vergeving schenken aan iemand die ons iets ergs heeft aangedaan is heel moeilijk en voor veel mensen bijna onmogelijk. God weet dat, daarom nam Hij de eerste stap. Hij vergaf ons eerst opdat wij anderen kunnen vergeven zoals Hij ons vergaf.

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft (Efeziërs 4:32).

Je zult merken dat als je Gods vergeving ontvangt, het makkelijker wordt om ook anderen te vergeven. Zo werkt dat :) Vergeving brengt genezing, bevrijding, opluchting en herstel in relaties... en ja, daar is God tenslotte van: herstel in relaties! In de eerste plaats de relatie tussen Hem en de mensheid en daaruit volgend de relaties tussen mensen onderling. Als er iets is wat we vandaag nodig hebben, is dat het wel.

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept (Psalm 86:5)

zaterdag 7 november 2015

U = Universum

Op mijn, inmiddels bijna winterse, zomervakantieleesplankje staat U voor Universum en daar hoef ik zelf geen knappe teksten over te verzinnen :)

De zon houdt op te schijnen als Hij het beveelt,
en Hij sluit de sterren weg, verzegeld.
Hij spant het hemelgewelf, Hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
De Grote Beer heeft Hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen,
ontelbaar zijn de wonderen die Hij verricht.

[Job 9:7-10]