donderdag 31 oktober 2013

Reactie op tegenslag

'Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag... dat je groeien mag.' Kennen jullie dat liedje nog? Als kind heb ik dat vaak gezongen, niet wetend dat die eenvoudige woorden eigenlijk profetisch van aard waren/zijn. Het liedje is een gebed, een proclamatie: lees je Bijbel en GROEI!

Momenteel wandel ik door het boek Handelingen heen en daar neem ik lekker de tijd voor. Het gaat mij niet om het zo snel mogelijk doorlezen van een Bijbelboek, maar juist om het stilstaan bij en nadenken over de gedeeltes die ik lees. Op zo'n manier is een reis door de Bijbel echt een avontuur. Graag wil ik in de komende weken een aantal gedachten met jullie delen, ter meditatie. Ik heb jullie al eens eerder mee op reis genomen, toen ik door het evangelie van Lucas heen wandelde. De blog posts die daar uit volgden waren kort maar krachtig. Ook nu hoop ik weer dat jullie inspiratie zullen ontvangen uit Gods Woord.

Vanmorgen las ik in Handelingen, hoofdstuk 8. Daarin wordt beschreven hoe de vervolging tegen de eerste Christenen begon, Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis.

Nou, daar wordt je niet blij van natuurlijk. Stel je toch eens voor dat we in Nederland met geweld uit onze huizen zouden worden gesleurd.... Daar denken we liever niet aan. Toch gebeurt dit nog steeds dagelijks in vele landen in de wereld! 

In vers 4 van datzelfde hoofdstuk staat iets heel wonderlijks: Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Wow! De gelovigen werden verdreven en verspreid over het hele land. Gingen ze bij de pakken neerzitten? Kropen ze in een hoekje en voelden ze zich zielig? Klaagden ze bij God over hun moeilijkheden? NEE! Ze maakten van de gelegenheid gebruik om het evangelie te verkondigen, overal waar ze kwamen. Nou, dat noem ik goed gebruik maken van een vervelende situatie. Daar kunnen we echt wat van leren.

De vraag die ik mezelf en jullie hierbij stel is: hoe reageren wij op negatieve omstandigheden? Zijn wij in staat om onze negatieve omstandigheden positief te gebruiken?

maandag 21 oktober 2013

Blije kerk

Momenteel ben ik een interessant en inspirerend boek aan het lezen: Geloof onder vuur, van Andrew White (voorganger in Baghdad).

Over het algemeen bespreek ik, behalve mijn eigen werk en dat van collega bloggers, niet zo vaak boeken op mijn blog. Dat is om de eenvoudige reden dat boekbesprekingen er nogal eens toe leiden dat men mij in een hokje wil stoppen. Je bent wat je leest, is de redenering blijkbaar.

Maar... voor boeken over de wereldwijde (vervolgde) kerk maak ik graag een uitzondering. Ik leer daar ALTIJD nieuwe lessen uit. Lessen die het delen zeer zeker waard zijn. Andre White schrijft ergens halverwege zijn relaas:

"Ondanks dat St. George altijd onder vuur ligt, is het de meest blije kerk waar ik ooit heb gediend..."

Wow... die zin sprong echt van de bladzijde af. Het zet de dingen weer eens in helder perspectief, vinden jullie niet?

Heer, vergeef ons dat we soms klagen als verwende kinderen...

dinsdag 15 oktober 2013

GEEF jezelf aan God (4)

Oh oh, wat wordt er toch veel geschreven, nagedacht en gedebatteerd over Christen-zijn. Blijkbaar vinden we het als gelovigen moeilijk om onze overtuiging zichtbaar te maken. Kerkgang, opleiding, functies, gaven, dienstbaarheid en ander uiterlijk vertoon worden wederom onder de loep gelegd. En het kan niet anders of we komen dan weer uit bij het kruis op Golgotha. Daar gaf Jezus zich volledig over, Hij legde zijn leven neer om de mensheid de kans te geven zich met God te verzoenen.

Overgave. Wat een prachtig en moeilijk woord, maar het is wel de basis van het christelijk geloof. Onszelf over geven, alles wat we hebben geleerd, alles wat we denken te weten, alles wat we fout hebben gedaan. Overgave is de dageraad van een nieuw leven. God verlangt een volledige overgave van ieder mens. Niet omdat Hij ons perse onder de duim wil houden, maar omdat Hij ieder aspect van ons leven, van ons menszijn, wil vernieuwen, genezen en gebruiken om Zijn werk hier op aarde te doen. Jezelf in dienst stellen zeg Paulus, dat is je hele persoon, je hele wezen, aan Hem aanbieden als werktuig. Volgens de Bijbel is dat geest, ziel en lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23).

Het bijbelgedeelte dat aan de basis voor deze blogserie ligt staat in Romeinen 6:12-14, Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. (give yourself to God staat er in het engels),

In de vorige blog posts hebben we gezien dat onze geest wordt wedergeboren (een nieuwe schepping) en onze ziel wordt gered (bewaard, behouden). Hoe zit het met ons lichaam? De Bijbel is er duidelijk over, ons aardse lichaam is sterfelijk (Romeinen 6:12 bijvoorbeeld) en zal vergaan. In de meeste kerkelijke kringen wordt het lichaam (ook wel het vlees genoemd) gezien als iets zondigs en dus wordt er liever over allerlei geestelijke zaken nagedacht en gepreekt. Preken over het lichaam zijn niet zo populair. Maar de Bijbel spreekt er veelvuldig over, in heldere, duidelijke taal!

Ik roep u er dan toe op, broeders [en zusters], door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (Romeinen 12:1). In de NBV staat, 'dat is de ware eredienst voor u'. We moeten ons lichaam als een LEVEND offer aan God wijden/geven. Dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar het betekent dat we ons lichaam beschikbaar stellen in zijn dienst... om dingen te doen dus! Om onze handen te laten wapperen en onze voeten voort te bewegen, misschien wel naar plaatsen waar niemand naar toe wil gaan.

De Bijbel waarschuwt tegen verkeerd gebruik van ons lichaam (ontucht, vraatzucht etc.). In 1 Corintiërs 6:19-20 staat, Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Bewijs God eer met je lichaam. Wat een vreemde opdracht, hoe doe je zoiets? We hebben veelal geleerd niet te veel aandacht aan het 'vlees' te schenken. Maar....het menselijk lichaam is een tempel waarin de Heilige Geest van God wil wonen. We moeten die tempel schoonhouden, want zeg nou zelf; als wij ontevreden zijn en ons niet happy voelen in ons lichaam, waarom zou de Heilige Geest zich er dan wel thuis voelen? Zorg voor een schoon huis! Geef je verslavingen, slechte gewoontes, pijnen en frustraties aan God en vraag Hem om een vernieuwend werk te doen!

Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus op aarde. Als wij niet doen wat Hij deed toen Hij hier op aarde rondliep, hoe kan Zijn naam dan verheerlijkt worden?

woensdag 9 oktober 2013

GEEF jezelf aan God (3)

"Ik geef mezelf aan U volkomen..." Ja, dat zingen we wel eens. Jezelf volkomen geven; alles, helemaal, wat betekent dat eigenlijk?

Het bijbelgedeelte dat ik als basis voor deze blogserie wil gebruiken staat in Romeinen 6:12-14, Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Jezelf in dienst stellen, jezelf aan God geven (give yourself to God staat er in het engels), dat is je hele persoon, je hele wezen, aan Hem aanbieden als werktuig. Volgens de Bijbel is dat geest, ziel en lichaam (1 Thessalonicenzen 5:23). Helaas zijn er heel veel Christenen die enorm tobben met geestelijke, emotionele en lichamelijke problemen. Problemen die alle aandacht opslokken zodat we er nooit aan toe komen om ons als werktuig in dienst van God te stellen. Dat hoeft niet zo te zijn, dat kan veranderen! Houd dus goede moed en blijf meelezen!

In deel 2 van deze serie hebben we gezien dat de overgave van ons geest aan God (als we in Jezus Christus gaan geloven) het belangrijkste moment is in een mensenleven. Gods Geest komt dan in ons wonen en wekt onze geest tot nieuw leven, we worden een nieuwe mens. In deze post willen we kijken naar onze ziel, hoe geven we onze ziel aan God, hoe stellen we onze ziel in dienst van God?

Bijbels gezien wordt onze geest opnieuw geboren, maar onze ziel wordt juist gered en dus bewaard. Heil of behoudenis noemen we dat. In 1 Petrus 1:8-9 (HSV) staat dat de behoudenis van onze ziel (ook wel zaligheid genoemd) het doel is van het geloof, Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. In het Engels staat er: de salvation of your souls.

Onze ziel vergaat niet, maar wordt juist bewaard, behouden. Dat betekent dat we, ondanks dat we door wedergeboorte een nieuwe mens worden, toch met die oude ziel bllijven zitten. De ziel met al haar pijntjes en verwondingen, teleurstellingen en strijd. Op deze blog heb ik nu niet de ruimte om uitgebreid in te gaan op de menselijke ziel (dat is hoofdstuk 8 in mijn engelstalige boek Grace of Giving), maar de ziel bestaat o.a. uit onze emoties.

We krijgen geen nieuwe, schone ziel... Soms hoor je mensen zeggen, bekeer je nu maar tot Christus, dan zijn al je zorgen over. Dat is een beetje te simpel gezegd. JA! In Hem kunnen we waarlijk vrij worden van alles wat ons belast (zonden, ziekten, schuld, schaamte, verdriet en noem maar op), maar dat gebeurt niet automatisch. Het is enorm belangrijk dat we Jezus Christus ook aanvaarden als degene die toegang heeft tot onze ziel, om er aan te sleutelen als het ware!  Hij wil de herder, de opziener zijn staat er in 1 Petrus 2:25, Want u was  als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.

GEEF je ziel aan Hem zodat Hij er over kan waken, zodat Hij je richting kunt geven, je kunt voeden en beschermen. Leg je geheimen bloot en zeg het tegen Hem: Heer, dit is mijn moeite, ik heb Uw hulp hard nodig. Wilt U de herder van mijn ziel zijn? De heling en genezing van de ziel is een levenslang proces (we maken immers steeds weer nieuwe dingen mee) en zeker niet altijd makkelijk, maar het zal je echt vrijzetten!

PS: als deze serie je helpt, stuur 'm dan ook door naar een ander!

woensdag 2 oktober 2013

Bloggers en boeken

Wendy Born - van den Brink
De serie GEEF jezelf aan God onderbreek ik even voor een leuk boekennieuwtje. De spotlight staat deze week op collega blogger Wendy Born - van den Brink, dat vinden jullie vast niet erg :)

De blogwereld groeit maar door in Nederland. Er zijn blogs over mode, over kunst, muziek, fotografie, boeken, handwerken en brocante. Maar er is inmiddels ook een groeiend aantal blogs met overdenkingen, meditaties, bijbelstudies en persoonlijke getuigenissen. Collega blogger Wendy Born - van den Brink richtte ongeveer een jaar geleden op Facebook de groep Christelijke webloggers op en de daarbij behorende weblog. Op de weblog wordt een grote diversiteit aan blogs aangeboden voor en door christenen.

Zoals veel bloggers houdt Wendy van schrijven en ik wist dat ze al een tijdje met het idee rondliep om een (kinder)boek te schrijven. Ik heb haar manuscript in een vroeg stadium mogen lezen. En nu is het echt zover! Haar kinderboek Het geheim van de bosvrienden is uitgegeven bij Brave New Books. Ik vind het altijd geweldig om te zien dat bloggers hun schrijftalent gebruiken om ook op andere manieren lezers te bereiken. Het geheim van de bosvrienden gaat over Stijn en Daan die avonturen beleven in het bos.

"Als zoon van een boswachter is Stijn erg geïnteresseerd in alles wat er in het bos gebeurt. Hij weet heel veel over vogels en andere dieren. Wanneer zijn nieuwe klasgenoot Daan dezelfde belangstelling blijkt te hebben, kan hun vriendschap niet meer stuk. Uren brengen ze samen in het bos door. Het liefst houden ze hun belevenissen geheim voor hun klasgenoten en zelfs voor hun ouders. Maar als de jongens tijdens hun avonturen allerlei vreemde dingen ontdekken en zelfs geconfronteerd worden met echte boeven, dan wordt het wel heel erg spannend en loopt het hen bijna uit de hand…"

Wendy zegt over Het geheim van de bosvrienden: 'Met mijn boek hoop ik kinderen te stimuleren buiten te gaan spelen en eropuit te trekken het bos in. Er is zoveel te ontdekken in de natuur...'

Heb je kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar of ken je kinderen van die leeftijd? Geef ze dan dit leuke boek kado en help zo Wendy met het verspreiden van haar boek. De kaft is trouwens gemaakt door dochter Anne Born, die studeert aan de kunstacademie in Zwolle.

Je kunt een e-book of paperback exemplaar HIER bestellen.

PS: Ik heb me voorgenomen om deze herfst/winter nog meer bloggers in de spotlight te zetten die boeken hebben uitgegeven, in de hoop dat het jullie zal inspireren! Zie het tabje Bloggers & Boeken.