zondag 29 mei 2011

Basiskennis over het Koninkrijk (3)

Voor wie is het Koninkrijk?
In deel 1 en 2 van deze serie hebben we gekeken naar een aantal interessante en belangrijke feiten over het Koninkrijk van God. We hebben gezien dat het geen zichtbare plaats of land is, maar een geestelijke dimensie waarin rechtvaardigheid, vrede en vreugde regeren met kracht, in en door de Heilige Geest. We hebben ook gezien dat het Koninkrijk in ons is, maar tegelijkertijd onder ons, met andere woorden, we leven erin. De logische volgende vraag is: voor wie is dit Koninkrijk? Wie kunnen  er binnengaan?

Om te leren wat iets is, laat de Bijbel ons soms juist zien wat het niet is. Dat lijkt een vreemde methode, maar ik heb gemerkt dat het echt wel helpt. De Bijbel laat bijvoorbeeld duidelijk zien welke mensen het Koninkrijk niet kunnen binnengaan (tenzij ze veranderen, natuurlijk):
  • Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het Koninkrijk van God? (1 Korintiers 6:9). Met andere woorden, we moeten ons bekeren van ons oude leven en een nieuw leven in Jezus Christus ontvangen.
  • Wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het Koninkrijk van God (1 Korintiers 15:50). Het is niet iets dat we intellectueel of emotioneel kunnen begrijpen met ons menselijk verstand. We leven dan wel fysiek hier op aarde, maar het Koninkrijk kunnen we alleen geestelijk aanvaarden, in geloof.
  • Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.... wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God (Galaten 5:20-21).

Het is vrij duidelijk, als we niet leven met en voor God, behoren we niet tot Zijn Koninkrijk. We zullen niet eens in staat zien om het te zien of begrijpen. Jesus sprak hierover met geleerde en lid van het religieus bestuur Nicodemus, die dacht dat kennis hem wel toegang zou verschaffen. Jezus vertelde hem: Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien (Johannes 3:3). Later in de discussie voegde Hij er aan toe: Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

Een studie theologie, een doopcertificaat, lidmaatschap van een kerk of een leven vol goede werken kunnen ons nooit toegang verschaffen tot het Koninkrijk van God. We kunnen op geen enkele manier de toegang verdienen. Jezus wees naar een groepje kinderen, babies zelfs, en zei: Het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij (Lucas 18:16). Hij liet daarmee zien dat het Koninkrijk toebehoort aan mensen die puur en onschuldig zijn, iets wat we alleen kunnen zijn door een nieuw leven in Christus te ontvangen. Laten we het alsjeblieft niet moelijker maken. Laten we niet worden zoals de theologen en geleerden uit Jezus’ tijd die de deur van het Koninkrijk in het gezicht van de mensen dichtgooiden en hun de toegang versperden (Mattheus 23:13).

Jezus kwam naar de aarde om zijn Koninkrijk te introduceren en op te zetten. Het is Zijn diepste verlangen dat iedereen daar naar binnen zal gaan en die gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht van binnen zal ervaren en naar buiten toe zal uitdragen. We moeten worden als kleine kinderen en onze vooringenomen ideeen laten varen, onze theologieen, dogma’s en theorieen opzij zetten. We zullen al onze kennis, trots en menselijke wijsheid af moeten leggen. Met lege handen voor God staan, dat is de juiste plaats. Het gebed is dan eenvoudig: Heer, ik zoek U en uw Koninkrijk, leid mij!

Wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan (Lucas 18:17).

maandag 23 mei 2011

Blogging buzz....

De Koninkrijks serie wordt even onderbroken voor een paar updates :)

  • Op m'n engelse blog Fresh Insights vind je deze week een interview met blogger Lorrie Ransom. Haar blog GrowUpDeep is zeker een bezoekje waard.
  • Sommige lezers hebben me gevraagd nog eens een spreekbeurt van echtgenoot Jan in de groep te gooien... Op moederdag heeft hij gepreekt in Christengemeente De Hoeksteen in Etten-Leur. Via de website kun je preken downloaden of beluisteren, de datum was 8 mei, spreker: Jan Verschoor
  • Voor nieuws over onze Stichting Traveling Light kun je terecht op de weblog.
Fijne week allemaal, later deze week deel 3 basiskennis van het Koninkrijk! Tot dan.

dinsdag 17 mei 2011

Basiskennis over het Koninkrijk (2)

Waar is het Koninkrijk te vinden?
In deel 1 van basiskennis over het Koninkrijk hebben we naar een aantal bijbelteksten gekeken die het Koninkrijk van God beschrijven. Het is geen plaats of land, maar een geestelijke dimensie waarin gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht regeren, en dit alles door de Heilige Geest. De logische volgende vraag zou zijn: waar vinden we dit Koninkrijk? Waar en wanneer kunnen we dit Koninkrijk zien en beleven?

Dit zijn vragen die de schriftgeleerden en theologen uit Jezus’ tijd ook stelden. Jezus vertelde hen, Het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! (Lucas 17:20). Zoals ik in deel 1 al schreef, het Koninkrijk is geen natuurlijk iets, het is onzichtbaar omdat het geestelijk is. Misschien waren de Farizeeen best wel teleurgesteld over dit antwoord. Zij hoopten immers dat zo’n krachtig tijdperk spoedig aan zou breken teneinde Israel van buitenlandse onderdrukking te redden. Jezus gaat echter verder, Het Koninkrijk Gods is bij u (Lucas 17:21). Nou, daar waren ze sprakeloos over, en velen van ons vandaag de dag nog. Het Koninkrijk van God, Zijn wil op aarde zoals in de hemel, hier bij ons?

Sommige vertalingen zeggen, het Koninkrijk ligt binnen uw bereik of is binnenin u... Hoe we er ook naar kijken, het is altijd bereikbaar, het is nooit ver weg voor de gelovigen. Gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht is in ons als we alleen zijn maar ook onder ons als we als gelovigen bij elkaar zijn. Dit is zo’n geweldig geheim. De New Age heeft geprobeerd dit concept te stelen en leert dat de mens altijd binnenin moet zoeken naar oplossingen. Maar laat me je waarschuwen: er is geen koninkrijk zonder de Koning! Het Koninkrijk van God is alleen dan binnen in je als Jezus daar ook woont. Wat nog meer zo geweldig is aan het Koninkrijk is dat het binnenin ons is en tegelijkertijd buiten ons, we leven er in. Kolossenzen 1:13 laat duidelijk zien dat we het Koninkrijk mogen binnengaan hier op aarde, Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde... Dit is verleden tijd, dit heeft reeds plaatsgevonden op het moment dat je vanuit de duisternis het licht bent ingestapt!

Het Koninkrijk is dus binnenin ons te vinden en tegelijkertijd buiten ons. Met andere woorden, we kunnen gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht, door de Heilige Geest, van binnen ervaren, maar het omringt ons ook als we op weg gaan. Jezus gaf ons het Koninkrijk van binnen zodat we naar buiten kunnen gaan om het te verspreiden in een gebroken, vermoeide en belaste wereld. Is dit mogelijk voor iedereen? Hoe qualificeer je voor zoiets? De volgende vraag die opkomt is: voor wie is dit Koninkrijk?

zaterdag 14 mei 2011

Basiskennis over het Koninkrijk (1)

Wat is het Koninkrijk?
Enige weken geleden waren we in Noord Oost Duitsland waar we in een kerk aldaar een heel weekend hebben gesproken over het Koninkrijk tijdens een conferentie. Ook afgelopen zomer hebben we in onze gemeente in Papendrecht tijdens bijbelstudies regelmatig gesproken over het Koninkrijk. In de loop van de jaren zijn we erachter gekomen dat er juist onder de gelovigen een groot gebrek is aan kennis over het Koninkrijk. Raar eigenlijk, want het was één van de onderwerpen waar Jezus het meest over sprak.

Na zijn opstanding werd zijn boodschap dringender. In Handelingen 1:3 staat over Jezus geschreven, Gedurende veertig dagen is hij in hun [de apostelen] midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Veertig dagen? En dat na de vele malen dat Hij al met hen in gelijkenissen over het Koninkrijk had gesproken. Het is redelijk om te zeggen dat er heel wat over het Koninkrijk te leren valt. Het lijkt me daarom nuttig eens een aantal blog posts te wijden aan de basiskennis over het Koninkrijk van de hemel, of het Koninkrijk van God. Beide termen worden in de Bijbel door elkaar gebruikt en soms wordt kortweg gesproken over het Koninkrijk. De vraag die ik heb is namelijk: hoe kunnen we het goede nieuws over het Koninkrijk verkondigen als we niet precies weten waar we het over hebben?Wat is dit Koninkrijk waar Jezus zo veelvuldig over spreekt, en ook, wat is het niet?
  • Het is geen natuurlijk koninkrijk, geen plaats of land. Het is een geestelijke dimensie waarin God’s wil regeert. Jezus zei, Mijn Koninkrijk is niet van hier (Johannes 18:36) en laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden (Matteus 6:10).
  •  Het is geen zaak van onze dagelijkse natuurlijke noden. Het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest (Romeinen 14:17).
  •   Het is geen theorie of theologie. Het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (1 Corinthiers 4:20).

Het Koninkrijk is geen zichtbare plaats of land, het is een geestelijke dimensie waarin rechtvaardigheid, vrede en vreugde regeren met kracht. Dit lijkt geen haalbare zaak hier op aarde en als we ons er niet verder in verdiepen lijkt het Koninkrijk niet meer dan de hemel waar we binnengaan als we sterven, met andere woorden een toekomstige bestemming. Maar ik begon mij op een gegeven moment af te vragen waarom Jezus de mensen op aarde vertelt het Koninkrijk boven alles eerst te zoeken (Mattheus 6:33). Waarom zou Hij ons een zoektocht laten beginnen naar iets wat hier niet te vinden is?

Het is dus belangrijk te weten waar we naar op zoek zijn. Volgens de bijbelverzen zoals ik die hierboven heb genoemd is het Koninkrijk gerechtigheid, vrede en vreugde met kracht door de Heilige Geest. Jezus geeft ons de opdracht die dingen eerst en bovenal te zoeken. De volgende logische vraag is dan: waar moeten we zoeken? Waar is dit Koninkrijk te vinden?

vrijdag 6 mei 2011

Door de menigte heen

Op zoek naar aanraking...
Met plezier en belangstelling heb ik de foto's bekeken van de grote mensenmenigte die zich vorige week in Engeland langs de weg had verzameld. Honderdduizenden mensen op de been teneinde een glimp op te kunnen vangen van het kersverse koninklijke bruidspaar en natuurlijk ook van de vele bekende en belangrijke gasten. Ik probeer me voor te stellen hoe dat er in de tijd van Jezus uit moet hebben gezien; toen was er ook dikwijls een menigte op de been, zij het zonder alle toeters, vlaggen en bellen...

De Bijbel vertelt er met enige regelmaat over. In Marcus 3:9-10 is zo'n ooggetuigeverslag te lezen, Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Ik vind dit een fascineerde tekst. De mensen stonden niet alleen maar te kijken, ze verdrongen zich om Jezus aan te raken. Er staat over een vrouw geschreven die zo ziek was dat ze bij zichzelf dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al genezen zijn (Marcus 5:28). Een andere keer brachten de mensen een blinde man bij Jezus en smeekten hem om de arme man aan te raken. Maar het waren niet alleen de zieken en armen die door de menigte heen naar Jezus toe kwamen voor een aanraking. In Lucas 18:15 staat geschreven, De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken.

Mensen uit alle lagen van de bevolking, ziek en gezond, mannen, vrouwen en kinderen... ze wisten zich door de menigte heen naar voren te werken om hem aan te raken. Wat een prachtig beeld van wat wij vandaag nog steeds moeten doen. Soms moeten we ons door een menigte van tegenstand, van ongeloof, ontmoediging en twijfel heen werken om hem aan te raken, Hij die onze ziektes wil genezen en ons wil bevrijden van angsten en zwakheden. Als we ons voorwaarts bewegen betekent dat automatisch dat we bepaalde zaken achter ons laten, dat we onze problemen de rug toekeren. We kunnen de aanraking van Jezus ervaren als we ons door die menigte heenwerken, op zoek naar hem. Ik denk dat we daar zeker vastberaden in  mogen zijn. Het lijkt misschien leuk als alles ons aan zou komen waaien; maar Bijbels gezien is dat echt niet zo. Er moet een verlangen in ons groeien om nabij Jezus te zijn, om hem aan te raken en meer van hem te leren...