woensdag 17 juli 2024

Tien kernwaarden voor je geloofsleven (3)

Jezus leerde Zijn discipelen bidden: Onze Vader in de hemel: Uw naam worde geheiligd (Matteüs 6:9).

Het heiligen of eren van de naam van God is het tegenovergestelde van het misbruiken van die naam, of het ijdel gebruiken van die naam. En dat brengt ons bij deel 3 in deze nieuwe blogreeks, bij het derde gebod: U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken (Exodus 20:7).

Het is één ding om te beweren dat we de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. We vloeken niet, we misbruiken Zijn naam niet. Maar voor welke doeleinden gebruiken wij Zijn naam dan wel?

Brengen we eer aan Zijn naam? Hebben we oprechte liefde voor Zijn naam? Wordt alles wat we doen en zeggen dan gedaan in Zijn naam?

‘Heer’ is geen stopwoordje waarmee we onze zinnen kunnen beëindigen als we met Hem praten, noch is het een opvulmiddel om onze gebeden heiliger en authentieker te laten klinken. ‘Heer’ (JHWH) is Zijn persoonlijke geopenbaarde naam en Hij gaf die aan ons voor dagelijks gebruik. Waarom?

Omdat Gods aanwezigheid verbonden is met Zijn naam.

  • In Exodus 20:24b bijvoorbeeld zegt God: Op elke plaats waar Ik mijn naam laat vereren, zal Ik bij u komen en u zegenen. 
  • Of, zoals Jezus zei in Matteüs 18:20: Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
  • En laten we de aankondiging van de geboorte van Jezus (Matteüs 1:23) niet vergeten: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons

Elke keer als we de naam van de Heer aanroepen, zal Hij daar zijn. Zijn aanwezigheid is in Zijn naam.

👉De kernwaarde die ik aan het derde gebod heb gehecht, is AANWEZIGHEID

We zoeken dagelijks de aanwezigheid van God door Zijn naam te eren en Zijn aanwezigheid brengt vrede, genezing en openbaring.

🕂🕂🕂🕂🕂

Lees voor meer informatie over dit onderwerp mijn boek 'In My Name' (Inviting God's holy presence in daily situations). Het boek is verkrijgbaar op Amazon.

zaterdag 6 juli 2024

Tien kernwaarden voor je geloofsleven (2)

Kom, laten wij ons buigen, knielen en ons neerwerpen voor de Here, die ons heeft gemaakt [Psalm 95:6].

Laten we in deze blogserie verdergaan met het tweede gebod: Je zult geen afgodsbeelden maken en er niet voor buigen of ze aanbidden (Exodus 20:4-5).

Dat is het tweede gebod in een notendop. Zoals we in het vorige bericht hebben gezien, gaat het eerste gebod over het niet hebben van andere goden. Het tweede gebod specificeert dit verder: maak geen afbeeldingen van andere goden (afgoden) en aanbid deze niet.

Ik geloof echt dat het tweede gebod in de kern draait om aanbidding. Het is een oproep om niemand anders dan God alleen te aanbidden en alleen voor Hem te buigen. Als alles goed is, aanbidden christenen geen afgoden. Toch heb ik gelovigen ontmoet die meer toegewijd waren aan hun kerk, hun denominatie, hun dogma's en doctrines, hun predikanten en aanbiddingsgroepen, dan aan God!

Dat brengt ons bij een realistische en indringende vraag. Wat zou er overblijven van ons hedendaagse christendom als alles zou wegvallen: de gebouwen, de bijeenkomsten, het geld, de macht, de titels, de theologie, de muziek en de concerten? Wat zou er overblijven?

Misschien zou dat ons weer op onze knieën brengen, met lege handen wel te verstaan. Misschien dat ons dat weer zou doen knielen... wachtend tot God spreekt, wachtend tot Hij komt met Zijn aanwezigheid. Na meer dan tweeduizend jaar Christendom kunnen we dan misschien opnieuw ontdekken hoe belangrijk onze aanbidding voor Hem is. We hebben uiteindelijk niets anders dan onze tijd en ons leven te geven.

Jezus profeteerde dat de tijd zou komen en er nu is dat de ware aanbidders de Vader zouden aanbidden in geest en waarheid, omdat de Vader op zoek is naar mensen die Hem zo aanbidden. Heb je je ooit afgevraagd hoe ware aanbidding eruit ziet? Het begint waar afgoderij eindigt.

👉De kernwaarde die ik aan het tweede gebod heb gehangen, is AANBIDDING.


Onze dankbaarheid en toewijding jegens God komen tot uiting in een levensstijl van aanbidding.

🕂🕂🕂🕂🕂

Lees voor meer informatie over dit onderwerp mijn boek 'True Worshipers' (Answering the Father's call for a lifestyle of pure devotion). Het boek is verkrijgbaar op Amazon of www.marjameijers.com 

woensdag 26 juni 2024

Tien kernwaarden voor je geloofsleven (1)

'Van gebod naar kernwaarde gaan, is in essentie van theorie naar praktische toepassing gaan', schreef ik in mijn vorige blog.

Als je één of meerdere van mijn boeken uit de serie over de Tien Geboden hebt gelezen, zul je gemerkt hebben dat de boeken niet gaan over wat wij wel of niet moeten doen, maar over wat de Heilige Geest door ons heen wil doen.

Laten we dus beginnen met het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Exodus 20:3).

Het eerste gebod is meer dan alleen een bevel, een wet, een opdracht of een verbod. In wezen is het een oproep tot trouw. Mijn vrije interpretatie komt neer op ‘Geen compromis’, wat behoorlijk radicaal is in een wereld vol compromissen, keuzes en alternatieven.

Alles moet kunnen, alles moet mogen en we willen alles hebben, maar gaandeweg raken we steeds meer gedesoriënteerd en steeds minder gefocust. Verwarring, zowel mentaal, emotioneel, fysiek of geestelijk, is de ziekte van onze tijd.

Als christenen zouden we ons geloof in God nooit moeten vermengen met de ideeën en verleidingen van deze wereld. Dat is gevaarlijk terrein... soort drijfzand en de Bijbel waarschuwt ons herhaaldelijk om die kant niet op te gaan. ‘Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ betekent dan ook veel meer dan alleen het niet aanbidden van afgoden. Natuurlijk hebben we naast de Heer geen andere goden in ons leven, als alles goed is.

Maar laten we eerlijk zijn; Hoe groot is de invloed van de wereld op ons leven? Weigeren wij ons door de wereld te laten beinvloeden? Het lijkt erop dat de greep van een boze en donkere wereld steeds dichterbij komt, wat voor velen een behoorlijk beangstigend gevoel kan zijn. Des te meer reden om bij Jezus te blijven! Het eerste gebod is daarom een ​​oproep tot onverdeelde trouw jegens de Heer.

👉De kernwaarde die ik aan het eerste gebod heb gehangen, is LOYALITEIT.

Onze loyaliteit, zeg maar trouw of toewijding, is aan God en we laten ons niet afleiden door de zorgen van deze wereld.

🕂🕂🕂🕂🕂

Lees voor meer informatie over dit onderwerp mijn boek 'No other gods' (Why undivided loyalty to the One and only living God matters in these days). Het boek is verkrijgbaar via Amazon. of www.marjameijers.com 

donderdag 30 mei 2024

Tien kernwaarden voor je geloofsleven (intro)

Er wordt weleens gezegd dat de Tien Geboden niet de tien suggesties zijn. Daar ben ik het mee eens.

👉Hoewel we tegenwoordig misschien worstelen met het idee van 'geboden', kunnen we het feit niet veranderen dat de Bijbel gelovigen opdraagt ​​bepaalde dingen te doen of juist niet te doen. Een gebod is een instructie, opdracht, bevel of order.

God gebiedt Zijn engelen om over ons te waken* (oh, wat vinden we dat fijn) maar Hij gebiedt ons ook om onze vijanden lief te hebben (au dus).

Een gelukkige en veilige samenleving

Tijdens het schrijven van mijn boekenreeks over de Tien Geboden in de 21e eeuw ontdekte ik dat deze in principe tien kernwaarden beschrijven voor een toegewijd en vruchtbaar christelijk leven. Een kernwaarde is een principe of overtuiging die een persoon of organisatie van centraal belang acht. Ik voel me vrij om te zeggen dat de Tien Geboden kernwaarden beschrijven die ten grondslag liggen aan een gelukkige en veilige samenleving... indien toegepast uiteraard.

Nieuw verbond

Hoewel de Tien Geboden niet zijn veranderd, is de manier waarop we ze uitleven totaal anders onder het nieuwe verbond. Alleen het gehoorzamen of je houden aan een stel regels kan in wetticisme veranderen. Het uitleven van de onderwijzingen door ze in het dagelijks leven te vervullen is echter een heel ander verhaal, zoals Jezus vele malen moest uitleggen. De apostel Johannes begreep het. Hij schreef:

Beste vrienden, ik schrijf u geen nieuw maar een oud gebod, u kent het al vanaf het begin. Toch is het steeds weer nieuw en het betreft zowel Christus als u. Als wij dit gebod gehoorzamen door elkaar lief te hebben, verdwijnt de duisternis uit ons leven en komt het ware licht binnen.

Jezus leefde de waarheid van dit gebod, staat er in mijn Engelse Bijbel. Jezus leefde de waarheid van de geboden. Ik geloof dat wij geroepen zijn om hetzelfde te doen. Het is een manier om de duisternis terug te dringen! De nadruk ligt dan niet langer op wat wel en niet mag, maar op hoe een leven, geleid door de Heilige Geest, eruit zou kunnen zien.

Van theorie naar toepassing

Het is één ding om te zeggen dat we niet stelen, maar zijn we vrijgevig? Het is één ding om te zeggen dat we geen vals getuigenis afleggen, maar spreken we de waarheid als we onze mond openen? Van gebod naar kernwaarde gaan is in essentie van theorie naar praktische toepassing gaan.

Ik ga een blogserie schrijven over die tien kernwaarden. In de volgende blogpost beginnen we met het eerste gebod (Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben) en ontdekken we de kernwaarde die in dit gebod verborgen ligt. Ik hoop dat je met mij meeleest. Gaandeweg zal de Heilige Geest ons begrip van een juist evenwicht tussen wet en genade vergroten.

*Psalm 91:11

zaterdag 18 mei 2024

Pinksteren, de Heilige Geest in of over ons?

Ga je nog wat leuks doen met de Pinksteren? Een veelgestelde vraag. Pinksteren is in ons land een lang weekend, we krijgen een extra vrije (betaalde) dag.

Maar wat vieren Christenen nu eigenlijk?

Ik heb in de loop der jaren al aardig wat blogjes, columns en artikelen geschreven over de Heilige Geest, maar hier even heel kort wat we wel/niet vieren met Pinksteren als Christenen.

❌ De komst van de Heilige Geest?
Uh, nou nee. De Geest was er altijd al, Hij is eeuwig, Hij is God. Ja, als in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Drie in één. Net als de mens, die gemaakt is naar Zijn evenbeeld: geest, ziel en lichaam, drie in één. De Geest van God komt in de hele Bijbel voor, te beginnen bij Genesis 1.

❌ De Geest in ons?
Uh, nee, dat ook niet. Iedereen die in Jezus Christus gelooft en besluit Hem te volgen, ontvangt de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons woont (God met ons), dat vieren we eigenlijk elke dag! Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent (Efeziërs 1:13).

✅ De Geest over ons?

Ja, dat! De Heilige Geest werd op het Joodse Pinksterfeest (Sjavoeot) uitgestort op de volgelingen van Jezus die in Jeruzalem bijeen waren. De apostel Petrus legt wat er toen gebeurde als volgt uit: Deze Jezus is door God opgewekt en wij allen zijn daarvan getuigen. Hoog verheven, aan Gods rechterzijde, heeft hij van de Vader de heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. En deze heeft hij nu over ons uitgestort. Dat is het wat u ziet en hoort (Handelingen 2:32-33).

De uitstorting van, de vervulling met, de doop in, hoe we het ook willen noemen, is iets dat zichtbaar en hoorbaar was. Was dat een eenmalige gebeurtenis? Nee! Het is iets waar elke gelovige om mag (en zou moeten) vragen. Als we gedoopt worden met de Heilige Geest (bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst waar Hij welkom is of door handoplegging of na vurig gebed) ontvangen we als het ware krachtgereedschap uit de hemel en hoeven we niet langer meer te tobben met ons eigen handgereedschap.

FIJNE PINKSTERDAGEN!

dinsdag 19 maart 2024

Lange termijn projecten

Lange termijn projecten, misschien niet zo populair in een tijd waarin alles vlug, vlug moet en resultaten snel te meten moeten zijn.

Een lange adem, hebben we die nog?

Ik zie zo vaak om me heen gebeuren dat mensen enthousiast ergens aan beginnen; een eigen zaakje, een boek, een blog, een sport, een dieet, een initiatief... En nog geen half jaar later hoor je er niets meer over. De overstap naar iets anders is inmiddels al lang gemaakt.

Doorzettingsvermogen, trainen we dat nog? Iets beginnen is niet zo moeilijk, maar iets afmaken, dat is een heel ander verhaal. Ik heb het ervaren met de engelstalige boekenserie die ik in 2004(!) begon te schrijven. Afgelopen november, bijna 20 jaar later, voltooide ik die serie met het tiende en laatste boek: No other gods.

Was het altijd makkelijk om door te gaan? Nee, zeker niet. Ik heb lange perioden van ontmoediging gehad. Perioden waarin ik niet meer wist of ik het wel 'goed' deed.

Kwamen er geen andere interessante dingen op mijn pad? Ja hoor, genoeg. Maar ik wist gewoon dat ik deze boekenserie moest afmaken, hoe dan ook.

Ik voel me wel een beetje zoals die dame op de foto hierboven. 'Been through hell and high water, but I made it.'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lezen mensen in Nederland die engelstalige boeken dan ook? Ja hoor. Ik vroeg een aantal van hen om een korte recensie te schrijven. In het nederlands, dat dan weer wel 😊...

No other gods is een met lichte toon geschreven boek over wat een zwaar onderwerp zou kunnen zijn. Het benadrukt het dienen van de ene ware God en Zijn liefde voor de mens t.o.v. andere goden. Het is een reis door de bijbel met het benoemen van Gods eigenschappen die heilzaam zijn voor de mens.

De schrijfster schildert tegelijkertijd ook de observaties over andere godsdiensten en goden die ze tijdens haar reizen over de wereld gemaakt heeft. Een interessant en aanbevelingswaardig boek.

[Willeke E. van Bloois]

Jouw boek heeft mij wel aan het denken gezet hoor. Sowieso had ik er nooit zo goed over nagedacht, dat er wel andere goden zijn. Heel goed om eens na te denken over welke ‘goden’ je in je leven hebt naast God, veel zijn er onbewust, maar door jouw boek worden mijn ogen geopend. En super leuk dat je elk hoofdstuk begint met een stukje over jullie reizen, leest fijn.

[Teske de Vos]

Ondanks dat het in het Engels is, leest het heel lekker weg. Het is zeker inspirerend. Erg blij mee!

[Colinda Keesmaat]

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

GEBOD

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

BOEK

No other gods

KERNWAARDE

Loyaliteit

Wij zijn loyaal aan God en laten ons niet afleiden door de dingen van deze wereld

woensdag 6 maart 2024

Ben je een schatzoeker?

Sensatiezoekers, waarheidszoekers, gelukzoekers... je kunt ze overal vinden. Hoe zit het eigenlijk met schatzoekers?

Er was een tijd dat mijn man en ik de hele wereld rondreisden. Ik werd helemaal blij van het verzamelen van stenen en schelpen. Ik vulde mijn rugzak met zulke schatten en klaagde dan vervolgens dat hij te zwaar was om te dragen 😏

Meestal gooide ik mijn schatten weer weg, waardoor mijn last lichter werd en ik besefte dat het leven onderweg zo wel makkelijker was.

Ja ja, ik weet wat de Bijbel zegt over het bewaren van te veel spullen: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen (Matteüs 6:19-20).

Hoe verzamelen we eigenlijk schatten voor ons in de hemel? En waarom zouden we dat doen? De hemel is toch vol kostbaarheden zeker? Interessante vragen waar ik nog eens over na ga denken, want ik weet eigenlijk niet precies wat hier nou bedoeld wordt.

Eén ding weet ik wel: God is niet tegen schatten. Jezus is Gods grootste schat en Hij heeft Hem naar de aarde gestuurd om onder de mensen te leven. Hij deelde Zijn grootste schat met ons. En ik heb al wel ontdekt dat God wil dat we schatzoekers zijn, ja echt!

De Bijbel zegt over Jezus: In Hem liggen alle schatten van wijsheid en kennis verborgen (Kolossenzen 2:3). Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan die waarheid niet echt bevatten. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in Jezus, wow! Wat kunnen we nog veel van Hem leren.

In een wereld waar wijsheid en kennis zijn gedegradeerd tot niets meer dan valse voorwendselen en holle frasen, wil ik een schatzoeker zijn voor de wijsheid van boven! Simpelweg omdat aardse schatten hun waarde zullen verliezen en zullen verdwijnen, maar wijsheid zal voor altijd blijven bestaan.

↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠↠

GEBOD

Gij zult niet begeren

BOEK

My Neighbor's House

KERNWAARDE

Wijsheid

We begeren niet de dingen van deze wereld, maar zoeken naar geestelijke deugden zoals wijsheid.

woensdag 14 februari 2024

Hoe groot is liefde?

Heerlijk hoor, alle Valentijnsberichtjes die ik op social media voorbij zie komen. Hartjes, kadootjes en natuurlijk veel rood en roze.

Waarom niet eens een blauw of groen hart, denk ik weleens. Laten we onze uitingen eens wat minder beperken. Liefde is immers oneidig groot. En tegelijkertijd weet ik, menselijke liefde is beperkt, is niet onfeilbaar en zeker niet betrouwbaar.

Juist ook op Valentijnsdag hebben mensen verdriet omdat ze de liefde van hun leven nog niet hebben ontmoet of juist omdat die liefde vertrokken is. Er is verdriet om ontrouw, echtscheidingen en verlies door dood en ziekte. Niet alles is rozengeur en maneschijn, dat weten we allemaal wel.

Ondanks teleurstellingen staat liefde centraal in onze levens. Een mens is gemaakt om lief te hebben en liefde te ontvangen. Ja, om geliefd te zijn. Laten we eerlijk zijn, zonder liefde kan de mensheid niet  blijven bestaan.

Toen ik nog geen Christen was, vroeg ik me af waarom mensen soms tegen me zeiden: 'God houdt van je, Jezus houdt van je.' Wat doet dat er toe? Waarom is dat zo belangrijk?

Inmiddels weet ik dat! God is liefde en omdat Hij eeuwig, betrouwbaar en goed is, is Zijn liefde dat ook. Zijn liefde is de kern van ons bestaan. Je geliefd weten door God, ondanks je fouten, ondanks je onhebbelijkheden, ondanks je angsten en falen... dat is het uitgangspunt voor alles!

God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. [dit kun je lezen in de Bijbel, in 1 Johannes 4:9-10].

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Ik schreef ook eens een blogje over geloof, hoop en liefde, dat kun je HIER lezen.

zondag 21 januari 2024

Reizen, God en religies

Vorige week plaatste ik twee pagina's uit hoofdstuk één van mijn nieuwe boek 'No other gods' op Facebook. Waarom?

In de eerste plaats om potentiële lezers voorzichtig kennis te laten maken met mijn niet zo ingewikkelde schrijfsels 😁 Ten tweede om potentiële lezers een voorproefje te geven van de reis die ze zullen afleggen als ze dat boek lezen.

Elk hoofdstuk in 'No other gods' begint met een herinnering aan mijn eigen reiservaringen uit de afgelopen decennia. India, Thailand, Egypte, Peru en Bolivia... elk land met zijn eigen specifieke cultuur en religie(s).

En dan is er de Bijbel, een boek waarin heel veel reisverhalen te vinden zijn. Reizen van de oude Israëlieten door vijandige landen bijvoorbeeld, elk met zijn eigen specifieke cultuur en religie(s).

In 'No other gods' heb ik reisverhalen verweven tot een verhaal over God, de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël. ‘Een warm verhaal over de waarheid’, zoals iemand het op FB noemde.

Ik zeg niets negatiefs over andere culturen en religies in dat boek, maar... ik zeg veel positiefs over onze God!

👉En dan nu de uitslag van de giveaway die ik vorige week plaatste. Ik heb jullie opmerkingen verzameld op FB, Instagram en andere sociale media. De winnaar is: Colinda.

Zij heeft inmiddels een gratis exemplaar van 'No other gods' gekregen en ik hoop dat het boek ook haar zal bemoedigen en inspireren in haar geloofswandel. We zijn tenslotte allemaal op reis, nietwaar?!

dinsdag 16 januari 2024

Giveaway van mijn nieuwste boek 'No other gods'

We zitten alweer op de helft van januari. Het lijkt lang geleden dat mijn nieuwe Engelstalige boek uit kwam, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.

Het is wel hoogste tijd voor een giveaway!  Hopelijk staat het op jouw verlanglijstje voor 2024 om meer boeken te lezen 😁. Misschien wel een engelstalig boek (ik daag je uit).

'No other gods' is het tiende en laatste boek in een serie (alle boeken zijn afzonderlijk te lezen) over de Tien Geboden in de 21e eeuw en is gebaseerd op het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ betekent zoveel meer dan wegblijven van afgoden. Het is een oproep tot trouw aan de God van Israël en Hem te eren als de allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde. Het is ook een oproep om niet onwetend te zijn over de destructieve invloed van overheden en machten, demonen en goden, valse religieuze praktijken en krachten van de duisternis.

In het boek roep ik de lezer op om op te staan en terug te eisen wat de vijand van ons heeft gestolen. Om het ons doel maken te leven zoals God het heeft bedoeld: gezegend, bemoedigd, dankbaar en inspirerend voor de generaties na ons.

👉Hoe doe je mee aan deze winactie? Like dit bericht als je het op sociale media ziet. Laat een reactie achter als je kunt en deel het bericht! Ja, dat is het. Ik doe jouw naam in de hoge hoed en dit weekend vraag ik mijn man om een winnaar te trekken.

No other gods is in eenvoudig Engels geschreven, iedereen met een middelbare schoolopleiding kan het begrijpen en met de hulp van de Heilige Geest (je Leraar) al helemaal!

zaterdag 6 januari 2024

Mijn #oneword for 2024

Ergens begin december kreeg ik tijdens het schrijven in mijn journal het gevoel dat mijn #oneword voor 2024 EXPAND (uitbreiden, verruimen, vergroten) zou worden.

Ja, uitbreiden zoals in het gebed van Jabez. Hij was degene die tot de God van Israël bad: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet,  zodat het mij geen smart brengt... En dan zegt de Bijbel: En God liet komen wat hij gevraagd had (Dat kun je lezen in 1 Kronieken 4:10). Uitbreiden zal het zijn.

Maar ook uitbreiden/verruimen zoals in Psalm 119:32 (NBG): Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart. Want u verruimt mijn begrip, staat er vanuit het Engels vertaald. Ik vind het geweldig dat vers 32 het laatste vers is van de vierde strofe van die psalm. Het is het gedeelte van Psalm 119 dat de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet vertegenwoordigt. Die letter is (dalet) ד wat 'deur' betekent.

Of ik nu tot God bid om mijn gebied, mijn begrip of beiden uit te breiden, het belangrijkste is dat Hij Degene is die deuren opent. Deuren voor mijn geest, mijn werk, mijn bediening en mijn dromen.

Ik hou van het idee van uitbreiding, zolang het maar niet mijn taille of gewicht is 😁. Ik hou van het idee dat ik samen met God ergens aan mag werken. Misschien laat Hij mij meer zien, misschien wijst Hij me waar we heen gaan!

Heb jij een specifiek woord voor 2024? Ik hoor het graag.

zaterdag 23 december 2023

God van alle vertroosting

Er gaat niets boven het comfort en de vertroosting die een baby ervaart in de armen van zijn moeder. Vrede, veiligheid, warmte en liefde, wat er ook rondom gebeurt.

Jezus in de armen van Zijn moeder Maria waar Hij de vertroosting ontving die Hij zelf aan de mensheid kwam geven. Dat is waar ik aan denk als ik al die kerststalletjes zie, de zogenaamde  'nativity scenes.'

Als ik om me heen kijk in de wereld, zie ik zoveel behoefte aan vertroosting. Nee, niet de troost die we denken te vinden door voor de tv te hangen met een zak chips, maar vertroosting in de zin van opbeuring, verlichting en bemoediging.

Er is zoveel lijden, zoveel eenzaamheid en pijn. Er heerst chaos en wanorde. Om eerlijk te zijn, zou ik niet weten wat ik moest doen of waar ik heen zou kunnen als ik mijn Jezus niet had die mij vertroosting en vreugde brengt... ongeacht wat er om mij heen gebeurt.

👉De Bijbel zegt dat God de bron van alle vertroosting is (2 Korintiërs 1:3), dus waarom zouden mensen niet naar Hem toesnellen? Hij geeft vrede in chaos, troost in pijn en liefde wanneer alles verloren lijkt. Waarom zouden mensen de baby in de kribbe, de wonderbare raadsman, de vredevorst niet willen leren kennen?

Hij is de hoop van de natiën en Hij wil je hart genezen. Jezus kan en zal elke storm kalmeren!

🎇Ik wens jullie allemaal een vrolijk kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

maandag 11 december 2023

Werkelijkheid versus waarheid

Het heeft even geduurd, maar ik heb mijn NLT (New Living Translation) Inspire Bijbel van voor tot achteren uit gelezen. Wat een heerlijke vertaling is dat zeg, ik heb er echt van genoten en geniet er nog steeds van!

Momenteel ben ik de Profetische boeken opnieuw aan het lezen. Juist ook omdat er zoveel in de wereld gebeurt wat al duizenden jaren geleden voorzegd is.

Het valt me steeds weer op hoe radicaal anders we Gods Woord tegenover onze dagelijkse werkelijkheid kunnen zetten. 👉We hebben met de Bijbel een effectief wapen in onze handen om de dagelijkse strijd tegen teleurstellingen, pijn, ziekte, angsten en zorgen aan te gaan.

We kunnen in een verschrikkelijke storm zitten (de werkelijkheid) maar toch de vrede van God ervaren (de waarheid). We kunnen onzeker zijn over beslsissingen die we moeten nemen (de werkelijkheid) maar toch zekerheid en vertrouwen in Hem vinden. We kunnen ons zorgen maken over een situatie (de werkelijkheid) maar rust bij Jezus vinden (de waarheid).

De krantenkoppen schreeuwen moord en brand, maar Gods Woord vertroost en geeft leven. Voor veel mensen is de krant hun werkelijkheid, ze kunnen de berichtgeving nergens anders aan toetsen. Ik ben blij en dankbaar dat Gods Woord mijn referentiekader is. In het licht van Zijn Waarheid is mijn werkelijkheid slechts van voorbijgaande aard.

zondag 19 november 2023

Kracht en liefde

Kennen jullie Opwekking 488, De kracht van Uw liefde? Een mooi lied dat spreekt over een wonderlijke combinatie: kracht én liefde.

In de wereld kennen we kracht en haat, een gevaarlijke combinatie. Tsja, haat op zichzelf is al gevaarlijk genoeg. Maar zoals we om ons heen in de wereld zien, is haat gecombineerd met macht en kracht heel gevaarlijk.

Hoe anders is de combinatie die de Bijbel gebruikt: kracht en liefde!

Ik hou van de manier waarop de psalmist het zegt: Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde (Psalm 59:17). Hij zingt over Gods macht (en kracht in vers 18) en over Zijn goedertierenheid (liefde).

Kracht/macht en liefde gaan heel goed samen, bij God tenminste. In feite beschrijven ze Zijn karakter, ze beschrijven wie Hij is. Psalm 117:2 zegt het zo: Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, de trouw van de HEERE is voor eeuwig. 👉Ik hou van dat idee, Zijn goedertierenheid (liefde) voor ons is machtig.

Als we vooruitspringen naar het Nieuwe Testament, ontdekken we dat de apostel Paulus ook een boodschap voor ons heeft, namelijk dat er kracht voor nodig is om Gods liefde te begrijpen. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.  (Efeziërs 3:19-20).

De Bijbel laat ons zien dat kracht en liefde een goddelijke combinatie (en ervaring) vormt waar we niet zonder kunnen leven. Hij geeft het aan ons, zoals we kunnen lezen in 2 Timotheüs 1:7:

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Ik vraag me af: zijn wij mensen van kracht en liefde?

maandag 30 oktober 2023

Wat voor blogjes lezen jullie graag?

Ik kwam er vandaag achter dat het bijna zeven weken geleden is 😳 dat ik een nederlandstalige blog heb geschreven (of gelezen)... oeps.

Die blogpauze was niet echt gepland, maar wel nodig denk ik. Het was gewoon te druk om er eens even echt voor te gaan zitten. En tsja, wie zegt dat je persé wekelijks een blog moet schrijven?

Ik ben bezig met het afronden van mijn tiende (en laatste) engelstalige boek in de serie over de Tien Geboden in de 21e eeuw. Degenen onder jullie die weleens een boek hebben geschreven, weten dat die laatste loodjes echt zwaar wegen.

Daarnaast is er een Italiaanse editie van mijn boek My Neighbor's House verschenen. Dat boekje gaat echt over de ware schat die we na zouden moeten jagen in ons leven, een schat die kostbaarder is dan goud of edelstenen. Die schat is wijsheid zelf.

We zijn ook veel op pad geweest voor onze stichting Traveling Light en we hebben voor het einde van het jaar nog een aantal reizen op het programma staan, onder andere naar Italië en Moldavië.

En, zoals wel vaker, loop ik rond met ideeën voor een nieuwe videoserie, ditmaal over het belang van stille tijd. Wendy Born heeft daar al eens een mooi boekje over geschreven en ook al diverse blogjes aan gewijd. Ik merk dat het voor heel veel mensen lastig is om echt tijd met God door te brengen, terwijl dat juist zo verscrhikkelijk belangrijk is.

👉 Misschien goed om gelijk weer eens even aandacht te vragen voor mijn videoserie 'How to stay positive in a negative world?'

Boeken, videos, podcasts, columns, blogs... ik werk er graag aan. Wel of niet bloggen is dan ook niet echt een  dilemma  voor mij.  In de loop der jaren heb ik meer dan 700 nederlandstalige Frisse Kijk blog posts geschreven die goed waren voor een kwart miljoen views. Zolang er lezers zijn, is elke post die de wereld in gaat de moeite waard.

Schrijven is mijn grote liefde. Tijd is mijn grootste belemmering... Ik werk namelijk ook nog eens 4 dagen in de week als zzp-er en daardoor vallen mijn goede schrijfvoornemens weleens in het water 💦

Mijn vraag aan jullie is eigenlijk: 'Wat voor blogjes lezen jullie graag?'