zaterdag 21 juni 2014

Vrucht van de Geest (1)

Naar aanleiding van verschillende gesprekken rondom het Pinksterfeest heb ik besloten een tweetal blogseries te schrijven over de Heilige Geest. Er blijkt toch nog altijd veel vaagheid rondom de persoon en het werk van de Heilige Geest te bestaan; onder Christenen en onder mensen van andere religies.

In 2012 schreef ik de serie de Heilige Geest praktisch bekeken, dus voor basiskennis over wie Hij is kun je het beste die blogjes nalezen (of de Bijbel natuurlijk!). In deze zomermaanden wil ik een serie schrijven over de vrucht van de Geest en een serie over de gaven van de Geest. Korte, heldere blogjes zonder al te veel poespas en ingewikkelde taal. Ik hoop dat de series duidelijkheid in je geloofsleven en houvast in je gesprekken met anderen zullen bieden.

De Heilige Geest komt in mensen wonen die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is die uit de dood is opgestaan. De Heilige Geest overtuigt de mens van zonde en wijst de weg naar de waarheid. Daarnaast is een van de eerste dingen die Hij gaat doen zodra Hij in een mens komt wonen het voortbrengen van vrucht, het produceren van goddelijk karakter. Hij doet dit zodat we meer en meer op Jezus zullen gaan lijken.

Waarom is het nodig dat we meer op Jezus gaan lijken? We zijn over het algemeen toch best aardige mensen? Helaas pindakaas... onze menselijke natuur brengt veel zondige dingen voort. Het nieuws en de krantenkoppen bevestigen dit dag in, dag uit. De Bijbel zegt het zo: Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen (Galaten 5:19-21, HB).

Poeh, dat is een vervelende opsomming. Gelukkig stopt de Bijbel daar niet. In vers 22 staat: Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. In de meeste Bijbelvertalingen staat er 'de vrucht van de Geest is...'

Over die vrucht (met negen smaken) gaan de volgende negen blogjes, beginnend met de LIEFDE.

Lezen jullie mee?

dinsdag 10 juni 2014

Weidegrond

Momenteel ben ik in contact met een aantal Spaanse uitgevers over mijn boek Grace of Giving. Dat is altijd weer spannend, want het uitbrengen van een boek in een andere taal en in een ander land brengt veel geregel met zich mee en goede afspraken zijn noodzakelijk.

Tijdens het werken aan de engelstalige uitgave heb ik toendertijd langdurig stilgestaan bij Johannes 10, het verhaal van de goede herder. Johannes 10:10 is uiteindelijk de basis geworden voor het boek. Tijdens die studie werd mijn aandacht echter ook steeds getrokken door het negende vers, Jezus zegt daarin: Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.

Dat in en uit lopen, dat verbaasde mij. Als je eenmaal bij de Here Jezus hoort ga je toch niet heen en weer lopen? Terug willen naar je oude leven is als het verlangen van de Israelieten om terug te gaan naar de slavernij in Egypte, om de eenvoudige reden dat het vlees daar beter was. Nee, dat in en uit lopen moet iets anders betekenen.

Alleen door geloof in Jezus Christus en de genade van God kan een mens gered worden, dat wil zeggen: gered worden van zonde en dood. We ontvangen een eeuwig leven in Hem en treden zijn Koninkrijk binnen. Zijn Koninkrijk kun je niet zien, het is een onzichtbare dimensie waarin God's wil openbaar wordt. De Bijbel zegt dat het Koninkrijk zich nabij of in ons bevindt (Lucas 17:21). Ondanks het feit dat wij leven en bewegen in dat geestelijke Koninkrijk, bevinden we ons nog steeds in de wereld. In de wereld, maar niet van de wereld!

Juist om die reden is het mogelijk dat we binnen mogen komen bij God en vervolgens bemoedigd en versterkt weer naar buiten gaan, de wereld in. Als inwoners van Zijn Koninkrijk kunnen we zelfs weidegrond vinden in een wereld die geen rustpunt meer lijkt te kennen. In Psalm 23 staat het zo mooi, De Heer is mijn herder... Hij laat mij rusten in groene weiden... Een prachtige verwijzing naar de woorden van Jezus in het tiende hoofdstuk van Johannes. Ondanks oorlogen, geweld, en politieke onrust is het mogelijk in deze wereld te wonen en tegelijkertijd vrede te ervaren.

Verderop in het evangelie van Johannes zegt Jezus: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen! (Johannes 16:33). Houd moed! Een fijne week toegewenst en vergeet niet anderen uit te nodigen op je weidegrond! Misschien kunnen zij dan iets proeven van de vrede die alleen de Herder kan geven!