woensdag 13 december 2017

Doel van de kerk (5)

En hij [Jezus] is het die ​apostelen​ heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, ​herders​ en leraren, om de ​heiligen​ toe te rusten voor het werk in zijn dienst.... (Efeziërs 4:11).

Hoe vaak kun je zo'n tekst lezen? Niet vaak genoeg, denk ik dan maar. Er is zoveel uit te halen wat ons vandaag kan helpen om te bouwen aan een gezonde geestelijke gemeenschap, een kerk die werkelijk het Lichaam (de vertegenwoordiging) van Christus op aarde is.

Jezus heeft het zo gegeven voor een reden, laten we er niets aan afdoen en niets aan toevoegen. We zouden er goed aan doen de leiderschapsvormen in onze hedendaagse kerken eens onder de loep te nemen in het licht van Efeziërs 4:11-13. Ik geloof overigens dat het makkelijker is een nieuwe gemeente te stichten met dat voor ogen, dan voort te borduren op bestaande patronen en systemen, maar dat terzijde.

De mensen (of je nu kapper bent of bouwvakker of verpleegkundige) die zich geroepen en aangesteld weten tot een of meer van de vijf genoemde functies, taken of bedieningen moeten daarbij altijd voor ogen houden dat zij dat werk in teamverband doen en wel om de gelovigen toe te rusten, klaar te maken, om God te dienen. In de HSV vertaling wordt 'dienen' vertaald als het werk van dienstbetoon.

Als we nadenken over het doel van de kerk kan het niet anders of deze zinsnede springt er telkens weer uit! We komen niet bij elkaar om het bij elkaar komen (ook al kan dat heel gezellig en nuttig zijn vanuit sociaal en maatschappelijk oogpunt) maar om toegerust te worden voor werk in dienst van God. In die zin zou je de kerk ook wel een beetje als vakschool kunnen zien. Je weet niet zoveel als je nieuw binnenkomt, je leert en leert en stelt vragen en doet je huiswerk. Je zit niet tien jaar lang in groep 1 of 2, maar je groeit!

Toerusting moet altijd leiden tot dienstbetoon, om dat ouderwetse woord nog maar eens te gebruiken. Er komt een moment dat je de opgedane kennis in praktijk gaat brengen, dat je gaat doen wat je geleerd hebt. Er komt een tijd dat je Gods liefde uit gaat delen aan een wereld in nood, of dat nou bij je om de hoek is of in een ver land. Daarbij is het heel goed mogelijk dat jij weer geroepen wordt om anderen toe te rusten!

6 opmerkingen: